Cyfryngau cymdeithasol

Gallwch ddal i fyny â'r holl newyddion diweddaraf Hywel Dda ar ein sianeli cyfryngau cymdeithasol:

 

Hywel Dda Saesneg 

Swyddi Hywel Dda Jobs

Hywel Dda Gymraeg

 

Hywel Dda Saesneg

Values Saesneg

Hywel Dda Charities Saesneg

Hywel Dda Cymraeg

Atal Twyll Counter Fraud 

Nyrsio yn Hywel Dda / Nursing in Hywel Dda

Rhith Adsefydlu Ysgyfaint (RHAY) / Virtual Pulmonary Rehabilitation (VIPAR)

Adran Ecocardiograffeg / Echocardiography Dept GGH 

Atal Heintiau Infection Prevention  

Gwerthoedd Gymraeg

Elusen Hywel Dda Gymraeg

Medicines Information / Gwybodaeth Meddygaeth

Gwybodeg HDD Informatics 

Swyddi Hywel Dda Jobs

Podiatreg Hywel Dda Podiatry

Siarad Iechyd Let's Talk Health

Ward 12 Dementia ac Eiddilwch, and Frailty Ward WGH

Logo YouTube

www.youtube.com/hywelddahealthboard1 

Logo LinkedIn

www.linkedin.com/company/hywel-dda-university-health-board

 

Canllawiau Facebook

 Mae’r dudalen hon yn cael ei chynnal gan dîm cyfathrebu Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda.

Yr hyn rydych yn ei anfon

Dylai’r holl sylwadau a anfonir i’r dudalen Facebook hon:

  • fod yn addas ar gyfer defnyddwyr o bob oedran
  • fod yn gwrtais a boneddigaidd
  • beidio â thorri hawliau cleifion i gyfrinachedd
  • beidio â thorri cyfreithiau difenwad, enllib neu hawlfraint
  • peidio ag achosi ofn, aflonyddu, dychryn na thrallod

Ni ddylai defnyddwyr ddefnyddio’r dudalen hon fel ffordd o gysylltu â Bwrdd Iechyd y Brifysgol ynglŷn ag unrhyw agwedd ar eu gofal. Ni all Bwrdd Iechyd y Brifysgol dderbyn cyfrifoldeb dros unrhyw gynnwys y mae unigolion yn ei hanfon i’r dudalen hon. Safbwyntiau a barn yr unigolion yw’r holl sylwadau a anfonir ac nid barn Bwrdd Iechyd y Brifysgol.  

Os ydych am godi pryderon ynglŷn â gofal cleifion:
Ebost: hdhb.patientsupportservices@wales.nhs.uk

Os oes gennych gais Rhyddid Gwybodaeth:
Ebost: FOI.HywelDda@wales.nhs.uk

Safoni

Rydym yn safoni gweithgarwch ar ein cyfrifon hwn o ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 9.00am - 5.00pm

Rydym yn annog unigolion i rannu eu safbwyntiau a’u barn ar ein tudalennau, fodd bynnag, mae’n cadw’r hawl i dynnu unrhyw sylw a ystyrir yn achosi ofn, aflonyddu, dychryn neu drallod, ddifrïol, yn hiliol, yn rhywiaethol, yn homoffobig, yn ymfflamychol neu sy’n cynnwys gwybodaeth bersonol / am gleifion

Mae gennym ni'r hawl i atal mynediad i/adrodd am unrhyw unigolyn/grŵp sy’n torri unrhyw un o’r canllawiau hyn yn barhaus

Dolenni

Nid yw Bwrdd Iechyd y Brifysgol yn caniatáu mynediad i’r canlynol nac yn caniatáu anfon:

  • unrhyw gynnwys amhriodol
  • unrhyw iaith anweddus neu sarhaus
  • unrhyw gynnwys sy'n achosi ofn, aflonyddu, dychryn neu drallod i aelodau'r gymuned neu'r staff
  • unrhyw hysbysebu neu hyrwyddo

Ymatebion gan Hywel Dda

Nid yw Bwrdd Iechyd y Brifysgol yn gwneud unrhyw ymrwymiad i ymateb i sylwadau neu geisiadau unigol

Bydd yr enw a’r logo ar gyfer y dudalen yn ymddangos cyn holl ymatebion swyddogol Bwrdd Iechyd y Brifysgol

Amodau a thelerau

Mae Bwrdd Iechyd y Brifysgol yn cadw’r hawl i addasu neu newid unrhyw un o’r rheolau hyn ar unrhyw adeg.

Nid yw Bwrdd Iechyd y Brifysgol yn rheoli pa hysbysebion Facebook sy’n ymddangos ar ein tudalennau.

Rhannwch: