Cyfryngau cymdeithasol

Gallwch ddal i fyny â'r holl newyddion diweddaraf Hywel Dda ar ein sianeli cyfryngau cymdeithasol:

Logo Facebook

Hywel Dda Saesneg 

Swyddi Hywel Dda Jobs

Hywel Dda Gymraeg

Logo Trydar

Hywel Dda Saesneg

Values Saesneg

Hywel Dda Charities Saesneg

Hywel Dda Cymraeg

Atal Twyll Counter Fraud 

Nyrsio yn Hywel Dda / Nursing in Hywel Dda

Rhith Adsefydlu Ysgyfaint (RHAY) / Virtual Pulmonary Rehabilitation (VIPAR)

Adran Ecocardiograffeg / Echocardiography Dept GGH 

Atal Heintiau Infection Prevention  

Gwerthoedd Gymraeg

Elusen Hywel Dda Gymraeg

Medicines Information / Gwybodaeth Meddygaeth

Gwybodeg HDD Informatics 

Swyddi Hywel Dda Jobs

Podiatreg Hywel Dda Podiatry

Siarad Iechyd Let's Talk Health

Ward 12 Dementia ac Eiddilwch, and Frailty Ward WGH

Logo YouTube

www.youtube.com/hywelddahealthboard1 

Logo LinkedIn

www.linkedin.com/company/hywel-dda-university-health-board

 

Canllawiau Facebook

 Mae’r dudalen hon yn cael ei chynnal gan dîm cyfathrebu Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda.

Yr hyn rydych yn ei anfon

Dylai’r holl sylwadau a anfonir i’r dudalen Facebook hon:

  • fod yn addas ar gyfer defnyddwyr o bob oedran
  • fod yn gwrtais a boneddigaidd
  • beidio â thorri hawliau cleifion i gyfrinachedd
  • beidio â thorri cyfreithiau difenwad, enllib neu hawlfraint
  • peidio ag achosi ofn, aflonyddu, dychryn na thrallod

Ni ddylai defnyddwyr ddefnyddio’r dudalen hon fel ffordd o gysylltu â Bwrdd Iechyd y Brifysgol ynglŷn ag unrhyw agwedd ar eu gofal. Ni all Bwrdd Iechyd y Brifysgol dderbyn cyfrifoldeb dros unrhyw gynnwys y mae unigolion yn ei hanfon i’r dudalen hon. Safbwyntiau a barn yr unigolion yw’r holl sylwadau a anfonir ac nid barn Bwrdd Iechyd y Brifysgol.  

Os ydych am godi pryderon ynglŷn â gofal cleifion:
Ebost: hdhb.patientsupportservices@wales.nhs.uk

Os oes gennych gais Rhyddid Gwybodaeth:
Ebost: FOI.HywelDda@wales.nhs.uk

Safoni

Rydym yn safoni gweithgarwch ar ein cyfrifon hwn o ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 9.00am - 5.00pm

Rydym yn annog unigolion i rannu eu safbwyntiau a’u barn ar ein tudalennau, fodd bynnag, mae’n cadw’r hawl i dynnu unrhyw sylw a ystyrir yn achosi ofn, aflonyddu, dychryn neu drallod, ddifrïol, yn hiliol, yn rhywiaethol, yn homoffobig, yn ymfflamychol neu sy’n cynnwys gwybodaeth bersonol / am gleifion

Mae gennym ni'r hawl i atal mynediad i/adrodd am unrhyw unigolyn/grŵp sy’n torri unrhyw un o’r canllawiau hyn yn barhaus

Dolenni

Nid yw Bwrdd Iechyd y Brifysgol yn caniatáu mynediad i’r canlynol nac yn caniatáu anfon:

  • unrhyw gynnwys amhriodol
  • unrhyw iaith anweddus neu sarhaus
  • unrhyw gynnwys sy'n achosi ofn, aflonyddu, dychryn neu drallod i aelodau'r gymuned neu'r staff
  • unrhyw hysbysebu neu hyrwyddo

Ymatebion gan Hywel Dda

Nid yw Bwrdd Iechyd y Brifysgol yn gwneud unrhyw ymrwymiad i ymateb i sylwadau neu geisiadau unigol

Bydd yr enw a’r logo ar gyfer y dudalen yn ymddangos cyn holl ymatebion swyddogol Bwrdd Iechyd y Brifysgol

Amodau a thelerau

Mae Bwrdd Iechyd y Brifysgol yn cadw’r hawl i addasu neu newid unrhyw un o’r rheolau hyn ar unrhyw adeg.

Nid yw Bwrdd Iechyd y Brifysgol yn rheoli pa hysbysebion Facebook sy’n ymddangos ar ein tudalennau.

Rhannwch: