Oedran

Mae Deddf Cydraddoldeb 2010 yn ei gwneud hi’n anghyfreithlon i wahaniaethu yn erbyn gweithwyr oherwydd eu hoedran.

Person sy'n perthyn i oedran penodol (er enghraifft pobl 32 oed) neu ystod o oedrannau (er enghraifft pobl 18 i 30 oed).

Beth yw gwahaniaethu ar sail oedran?

Mae hyn yw pan gewch eich trin yn wahanol oherwydd eich oedran.

Gallai'r driniaeth fod yn weithred unwaith ac am byth neu o ganlyniad i reol neu bolisi yn seiliedig ar oedran. Nid oes rhaid iddo fod yn fwriadol i fod yn anghyfreithlon.

Dywed Deddf Cydraddoldeb 2010 na ddylid gwahaniaethu yn eich erbyn oherwydd:

  • rydych chi (neu ddim) mewn oedran penodol neu mewn grŵp oedran penodol
  • mae rhywun yn meddwl eich bod (neu nad ydych) yn oedran neu grŵp oedran penodol, gelwir hyn yn gwahaniaethu yn ôl canfyddiad
  • rydych chi'n gysylltiedig â rhywun o oedran neu grŵp oedran penodol, gelwir hyn yn gwahaniaethu yn ôl cysylltiad

Gall grwpiau oedran fod yn eithaf eang (er enghraifft, ‘pobl dan 50’ neu ‘dan 18’). Gallant hefyd fod yn eithaf penodol (er enghraifft, ‘pobl yng nghanol eu 40au’). Gall termau fel ‘person ifanc’ ac ‘ieuenctid’ neu ‘oedrannus’ a ‘pensiynwr’ hefyd nodi grŵp oedran.

I gael mwy o wybodaeth am wahaniaethu ar sail oedran gallwch ymweld â Gwefan y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol yma.

Rhannwch: