Ynglŷn â'r tîm cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant

Mae ein gwaith wedi'i gysylltu'n agos ag ymrwymiadau'r Bwrdd Iechyd i roi Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 ar waith.

I gael mwy o wybodaeth am sut rydym yn cyflawni ein hymrwymiadau i'r gweithredoedd hyn, edrychwch ar yr adrannau isod o'r enw:

  • Ein Deddf Cydraddoldeb 2010
  • Mae ein llesiant cenedlaethau'r dyfodol yn gweithredu

Rydym yn gweithio'n agos gyda Thîm partneriaethau strategol y bwrdd iechyd, Timau ymgysylltu a chyfathrebu i hyrwyddo, cefnogi a chydlynu prif ffrydio polisi ac arfer cydraddoldeb, amrywiaeth, cynhwysiant a hawliau dynol ar draws holl swyddogaethau a gwasanaethau BIP. Rydym yn gweithio gyda phob rhan o'r bwrdd iechyd gyda'r nod o greu diwylliant sefydliadol cadarnhaol ac amgylchedd cynhwysol ar gyfer staff, defnyddwyr gwasanaeth a'r cyhoedd.

Fel staff, cleifion, aelodau o'r teulu neu ymwelwyr, rydym yn croesawu eich cyfraniad a'ch cymorth parhaus wrth ein helpu i greu amgylchedd hygyrch, teg a chynhwysol ar gyfer cyd-weithwyr, cleifion, defnyddwyr gwasanaeth a'r cyhoedd yn gyffredinol. Os hoffech drafod gwaith y Bwrdd Iechyd ymhellach, neu os hoffech gymryd rhan mewn modd uniongyrchol, cysylltwch ag aelod o'r tîm amrywiaeth a chynhwysiant.

Rhannwch: