LGBTQ+

Cydweithio â chleifion LGBTQ+

Mae’n bwysig cofio mai cleifion yw’r rhain a’u bod yn haeddu parch a gofal iechyd o ansawdd da. Weithiau mae cleifion LGBT yn ei chael hi’n anodd datgan eu rhywioldeb i weithwyr iechyd proffesiynol ac yn poeni am gyfrinachedd. Disgwylir i staff fod yn sensitif i anghenion unigol pob patent a defnyddiwr gwasanaeth a darparu gofal a thriniaeth urddasol i bawb.

Mae'r llyfryn canlynol yn rhoi rhywfaint o gyngor ar ddarparu gofal a thriniaeth deg i gleifion a defnyddwyr gwasanaeth LGBTQ+:

http://www.equalityhumanrights.wales.nhs.uk/sitesplus/documents/1120/GiresGuide_English_ebook3.pdf

Gweithwyr Iechyd Proffesiynol LGBTQ+

Mae ‘gweithwyr gofal iechyd proffesiynol’ yn disgrifio unrhyw un sy’n gweithio yn y gwasanaeth iechyd: meddygon, nyrsys, ffisiotherapyddion, porthorion. Mae rhai yn hoyw, rhai yn ddeurywiol a rhai yn drawsrywiol. Mae pob un ohonom yn haeddu cael ein trin â pharch gan ein cleifion a’n cydweithwyr.

Mae gennym rwydwaith staff LGBTQ+, sy'n darparu cefnogaeth cymheiriaid i staff sy'n nodi eu bod yn LGBTQ+ mewn amgylchedd diogel a chyfrinachol. Mae'n gweithredu fel llais i staff sy'n uniaethu fel LGBTQ+ ac yn gweithio gyda chydweithwyr bwrdd iechyd i wella'r gweithle a phrofiad clinigol ar gyfer staff a chleifion LGBTQ+. I gael mwy o wybodaeth am y Rhwydwaith, cysylltwch â: alistair.armitage@wales.nhs.uk

Y llwybr at lwyddiant mewn gofal diwedd bywyd – llwyddo i gael ansawdd ar gyfer pobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thrawsrywiol

Mae’r adroddiad yma yn darganfod bod pobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thrawsrywiol mewn perygl o beidio a derbyn gwasanaethau o ansawdd uchel ar ddiwedd eu bywyd, gyda llawer yn wynebu problemau o safbwynt cael eu trin gyda pharch ac urddas, ac mae’r adroddiad yn ceisio mynd i’r afael â hyn.  Mae’r adroddiad yn  dilyn y chwe-cam sy’n cael ei gydnabod yn genedlaethol ar gyfer llwybr diwedd bywyd ac yn darparu astudiaethau achos, yn cofnodi materion i’w hystyried gan staff iechyd a gofal cymdeithasol  ynghyd â nodi’r prif argymhellion.

Cliciwch yma i weld y llwybr at lwyddiant yn yr adroddiad gofal diwedd oes

Rhannwch: