Dolenni defnyddiol

Isod mae rhai dolenni i wybodaeth bellach ar bob maes cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant.

Cydraddoldeb a hawliau dynol

Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol

I gael rhagor o wybodaeth am Gydraddoldeb, Amrywiaeth a Hawliau Dynol.

Oedran

Oedran UK Cymru

Darparu gwybodaeth a chyngor i helpu pobl hŷn yng Nghymru ar bynciau mor amrywiol â hawlio budd-daliadau i gartrefi gofal.

Anabledd

Pobl Cymru yn gyntaf

Llais unedig grwpiau hunan-eiriolaeth a phobl ag anableddau dysgu yng Nghymru.

Anghenion dysgu ychwanegol Sir Gaerfyrddin

Gwybodaeth i rieni, athrawon a gweithwyr proffesiynol sy'n ymwneud â chefnogi plant a phobl ifanc ag anghenion dysgu ychwanegol yn Sir Gaerfyrddin

Pobl Sir Gaerfyrddin gyntaf​​​​​​​

Elusen annibynnol sy'n hyrwyddo eiriolaeth, cefnogaeth a hyfforddiant i oedolion ag anableddau dysgu, wedi'i lleoli yn Sir Gaerfyrddin.

Anghenion addysgol arbennig Ceredigion​​​​​​​

Gwybodaeth i rieni, athrawon a gweithwyr proffesiynol sy'n ymwneud â chefnogi plant a phobl ifanc ag anghenion dysgu ychwanegol yng Ngheredigion

Pobl Ceredigion gyntaf​​​​​​​​​​​​​​

Elusen annibynnol sy'n hyrwyddo eiriolaeth, cefnogaeth a hyfforddiant i oedolion ag anableddau dysgu, wedi'i leoli yng Ngheredigion.

Iechyd Hawdd​​​​​​​

Darparu gwybodaeth iechyd hygyrch

Gwasanaeth Anabledd Dysgu​​​​​​​

Ein tudalen wybodaeth gwasanaethau Anabledd Dysgu

Mencap Cymru​​​​​​​

Llais anabledd dysgu yng Nghymru

Gwasanaeth cynhwysiant Sir Benfro​​​​​​​

Gwybodaeth i rieni, athrawon a gweithwyr proffesiynol sy'n ymwneud â chefnogi plant a phobl ifanc ag anghenion dysgu ychwanegol yn Sir Benfro

Pobl Gyntaf Sir Benfro​​​​​​​

Elusen annibynnol sy'n hyrwyddo eiriolaeth, cefnogaeth a hyfforddiant i oedolion ag anableddau dysgu, wedi'i lleoli yn Sir Benfro.

Platfform (a elwid gynt yn Gofal)​​​​​​​

Elusen iechyd meddwl a newid cymdeithasol i gysylltu trawsnewid a newid cymdeithasol.

Amser i Newid Cymru​​​​​​​

Gwneud bywydau'n well i bawb trwy roi diwedd ar wahaniaethu iechyd meddwl yng Nghymru

Ailbennu Rhyw

Cudd-wybodaeth Rhyw​​​​​​​

Deall amrywiaeth rhywedd mewn ffyrdd creadigol

Ras

Tîm Cymorth Lleiafrifoedd Ethnig a Phobl Ifanc Cymru (EYST)​​​​​​​

Cefnogi anghenion pobl ifanc BME, teuluoedd ac unigolion gan gynnwys ffoaduriaid a cheiswyr lloches sy'n byw yng Nghymru.

Teithio Ymlaen​​​​​​​

Prosiect o Gymru sy'n gweithio gyda phobl ifanc a theuluoedd o gymunedau Sipsiwn, Roma a Theithwyr i roi llais i chi am y pethau sy'n bwysig i chi

Crefydd

Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol - Crefydd neu Gred yn y gweithle​​​​​​​

Canllaw cyflogwyr i grefydd neu gred yn y gweithle.

Rhyw

Canolfan Polisi Cyhoeddus Cymru - Cydraddoldeb Rhyw yng Nghymru​​​​​​​

Darparu tystiolaeth ac arbenigedd annibynnol i lywio'r Adolygiad Cydraddoldeb Rhyw (GER)

Rhwydwaith cydraddoldeb menywod yn cymysgu
Ein gweledigaeth yw Cymru sy'n rhydd o wahaniaethu ar sail rhyw.

Cyfeiriadedd Rhywiol

Cymru Stonewall

Gwybodaeth a chefnogaeth i gymunedau LGBT a'u cynghreiriaid -

Dolenni defnyddiol eraill

Cymru Amrywiol​​​​​​​

Hyrwyddo cydraddoldeb i bawb

Gwasanaeth Cymorth Cydraddoldeb a Chynghori​​​​​​​

Mae'r llinell gymorth yn cynghori ac yn cynorthwyo unigolion ar faterion sy'n ymwneud â chydraddoldeb a hawliau dynol, ledled Cymru, Lloegr a'r Alban.

Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol - Cymru​​​​​​​

Rydyn ni yma i sefyll dros ryddid, tosturi a chyfiawnder yn ein hamser newidiol. Mae ein gwaith yn cael ei yrru gan gred syml; os yw pawb yn cael cyfle teg mewn bywyd, rydyn ni i gyd yn ffynnu.

Canolfan cydraddoldeb a hawliau dynol GIG Cymru (GIG CEHR)​​​​​​​

Cefnogi sefydliadau iechyd a gofal cymdeithasol i gynyddu ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o gyfrifoldebau sefydliadol ac arfer gorau.

Llesiant cenedlaethau'r dyfodol Canllawiau Llywodraeth Cymru
Canllawiau ar ein cyfraith i wella lles cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol yng Nghymru.

Mae lles cenedlaethau'r dyfodol Cymru yn gweithredu gwybodaeth Hywel Dda​​​​​​​

Ein dull o weithio tuag at y nodau a nodir yn y Ddeddf

Canllawiau Cydraddoldeb Llywodraeth Cymru​​​​​​​

Canllawiau gan Lywodraeth Cymru ar Gydraddoldeb yng Nghymru

Rhannwch: