Beth y gall y tîm amrywiaeth a chynhwysiant ei wneud ar eich cyfer chi?

Mae darparu arweiniad i aelodau o staff a thimau mewn perthynas â phrosesau asesu effaith cydraddoldeb yn helpu i sicrhau bod materion sy'n effeithio ar brofiadau staff a defnyddwyr gwasanaeth, yn enwedig y rheiny sydd wedi'u hymyleiddio fwyaf ac sydd mewn perygl o ddioddef anfantais neu wahaniaethu, yn gallu cael eu hadnabod a'u trin mewn modd priodol yn rhan o gamau cynllunio a datblygu unrhyw newid gwasanaeth.

Rhannwch: