Neidio i'r prif gynnwy

Y gwaith yn dechrau ar wella amgylchedd Ysbyty Llwynhelyg

Mae'r gwaith o wneud cyfres o welliannau i amgylchedd yr ysbyty wedi dechrau yn Ysbyty Llwynhelyg.

Mae disgwyl i'r gwaith adeiladu i wella cyfleusterau'r Uned Gofal Coronaidd a Ward 3 (llawdriniaeth) yn ysbyty Hwlffordd ddechrau yn ystod gwanwyn 2019. Golyga hyn fod angen i’r Uned Gofal Coronaidd  symud am y tro i Ward 9, sydd newydd gael ei hadnewyddu. Ni effeithir ar dderbyniadau i Ward 3.

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda wedi cyhoeddi y bydd y gwaith ar yr Uned Gofal Coronaidd yn cymryd tua chwe i wyth wythnos i'w gwblhau, a bydd y gwelliannau angenrheidiol yn cynnwys darparu ardal ddynodedig i reoli meddyginiaethau, ynghyd â chyfleusterau toiled a storio ychwanegol, gan fodloni safonau gofynnol Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru. 

Ar Ward 3, bydd y gwaith yn cynnwys creu ardal dderbynfa a man chwnsela llawfeddygol ac ystafelloedd gofal stoma.

Ar ôl cwblhau'r gwaith ar yr Uned Gofal Coronaidd, bydd ardal Ward 9 yn cael ei defnyddio fel cyfleuster trosglwyddo ar gyfer datblygiad Ward 10, tra bo'r gwaith adnewyddu yn mynd rhagddo ar y ward honno. Bydd y gwaith adeiladu ar gyfer Ward 10 yn dechrau ym mis Ebrill 2019, gyda disgwyl i'r ardal newydd agor yn hwyr yn ystod 2019.

Dywedodd Janice Cole-Williams, Rheolwr Cyffredinol Ysbyty Llwynhelyg: "Er mwyn galluogi i'r gweithiau angenrheidiol hyn gael eu gwneud, bydd yr Uned Gofal Coronaidd yn cael ei hadleoli dros dro yn ardal Ward 9, sydd newydd gael ei hadnewyddu. 

"Hoffwn sicrhau pobl y bydd cyn lleied o darfu â phosibl, a bod yna drefniadau lleol ar waith i sicrhau bod cleifion ac ymwelwyr yn cael gwybod am y modd y gallai'r newidiadau dros dro hyn effeithio arnynt, a phryd y byddent yn digwydd.

"Rydym wrth ein bodd bod y gwaith wedi dechrau i wella cyfleusterau ar gyfer cleifion a staff, a bydd yr ysbyty'n elwa'n fawr ar y gwelliannau hyn.

"Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra y gallai pobl ei brofi yn ystod y cyfnod hwn, a diolchwn am eich cydweithrediad."

Yng nghyfarfod diweddar y Grŵp Rhanddeiliaid ar gyfer Ward 10, cyflwynwyd byrddau syniadau i'r grŵp, a oedd yn cynnwys syniadau o ran dodrefnu a gorchuddio waliau. Bydd y byrddau'n cael eu gosod ar y ward i alluogi'r staff i rannu eu syniadau a'u safbwyntiau am agweddau ar y prosiect, er enghraifft cynlluniau lliw a chyfarpar.

Roedd y grŵp yn falch o glywed fod un o ymgyrchoedd codi arian y ward, Apêl Baner Ward 10 Elly, wedi codi swm anferthol o £186,000 ar gyfer pobl Sir Benfro. Diolchodd y grŵp i Mr a Mrs Neville a'u merch Elly am eu cymorth a'u cyfranogiad parhaus yn y cynllun.