Neidio i'r prif gynnwy

Wythnos Ddiolgelu Genedlaethol yn Tynnu Sylw at Gam-drin

Oedolion sydd mewn perygl o gamdriniaeth ac esgeulustod yw canolbwynt Wythnos Ddiogelu Genedlaethol 2018 yng Nghanolbarth a Gorllewin Cymru sy’n digwydd rhwng 12fed ac 16eg Tachwedd.

Mae rhaglen eang yn digwydd ledled Sir Benfro, Ceredigion, Sir Gâr a Phowys, yn gynnwys cynadleddau, gweithdai a digwyddiadau ymgysylltu.

Cydgysylltwyd y rhaglen gan CWMPAS a CYSUR, Bwrdd Diogelu Rhanbarthol Y Canolbarth a’r Gorllewin.

Byddant yn ceisio tynnu sylw at wahanol fathau o gam-drin a chamfanteisio gan gynnwys camfanteisio troseddol, rhywiol ac ariannol, masnachu pobl a chaethwasiaeth fodern.

Fel rhan o flaenoriaeth y Bwrdd i ymgysylltu ag oedolion mewn perygl, bydd yn cynnal cynhadledd ranbarthol ddydd Iau, 15 Tachwedd yn Yr Haliwel, Prifysgol Y Drindod Dewi Sant, Caerfyrddin.

Yn cael eu lansio yn yr achlysur hwn fydd dau ddarn arwyddocaol o waith a orffennwyd gan y Bwrdd Diogelu yn y flwyddyn aeth heibio.

Yn annerch y gynhadledd hefyd fydd nifer o siaradwyr amlwg gan gynnwys y Farwnes Finlay, Dirprwy Lefarydd Tŷ’r Arglwyddi a Chadeirydd y Fforwm Galluedd Meddyliol Cenedlaethol; a Margaret Flynn, cadeirydd y Bwrdd Diogelu Annibynnol Cenedlaethol.

Am fanylion llawn rhaglen Wythnos Ddiogelu Genedlaethol 2018 yng Nghanolbarth a Gorllewin Cymru, ewch i:

Mae tîm diogelu Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yn cynnal nifer o ddigwyddiadau ar gyfer staff, gyda chefnogaeth asiantaethau eraill yn cynnwys Heddlu Dyfed Powys, elusen Hafan Cymru sy’n cefnogi pobl, Safonau Masnach a’r Coleg Nyrsio Brenhinol.

Mae’r bwrdd iechyd hefyd yn gweithio gyda’r Lucy Faithful Foundation i godi ymwybyddiaeth o’r ymgyrch Stop It Now er mwyn atal cam-drin plant yn rhywiol, gyda staff yn medru cael mynediad i fwy o wybodaeth ac adnoddau ar y fewnrwyd.

Ym mhob un o’r digwyddiadau a thrwy cyfathrebu mewnol â staff, bydd y tîm yn codi ymwybyddiaeth o’r adnoddau hyfforddi a dysgu sydd ar gael i staff.