Tîm iechyd meddwl yn derbyn cydnabyddiaeth Coleg Brenhinol

Gweithwyr sy'n derbyn gwobr iechyd meddwl

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda wedi derbyn gwobr gan Goleg Brenhinol y Seiciatryddion, a hynny am ei ymroddiad i wella gwasanaethau iechyd meddwl i oedolion yng nghanolbarth a gorllewin Cymru.

Mae Gwobrau Coleg Brenhinol y Seiciatryddion yn dathlu cyflawniadau ar y lefel uchaf, ac yn cydnabod y gwaith sy'n cael ei wneud gan dimau sy'n gweithio ym maes gofal iechyd meddwl.

Mae tîm y prosiect wedi derbyn gwobr 'Tîm y Flwyddyn: Ymrwymiad Eithriadol i Ddatblygu Gwasanaethau Cynaliadwy', a hynny am 'Y Daith tuag at Adferiad', sef prosiect a gynhaliwyd yn rhan o'r rhaglen Trawsnewid Gwasanaethau Iechyd Meddwl.

Y prosiect hwn, a gafodd ei gymeradwyo yng nghyfarfod y Bwrdd ym mis Ionawr 2018, yw'r unig un o Gymru i gyrraedd y rhestr fer. 

Cymerodd dros fil o bobl ran mewn ymgynghoriad cyhoeddus a oedd yn gofyn i bobl am eu barn ynghylch cynigion i newid y ffordd y mae gofal a thriniaeth yn cael eu darparu, a hynny er mwyn diwallu anghenion iechyd meddwl pobl 'nawr, ac yn y dyfodol. Ar ôl gweithio gyda defnyddwyr gwasanaethau, staff, partneriaid, gan gynnwys Gweithredu Gorllewin Cymru Dros Iechyd Meddwl a'r Cyngor Iechyd Cymuned, aethpwyd ati i gyd-ddylunio model gofal newydd ar gyfer gwasanaethau iechyd meddwl, a hynny ar sail yr hyn a ddysgwyd o waith ymgysylltu, cyd-ddylunio, cydweithio rhyngwladol ac ymgynghoriad cyhoeddus. Mae hyn yn cynnwys:

• Gwasanaethau 24 awr y dydd – er mwyn sicrhau bod unrhyw un y mae arno angen help yn gallu cael cymorth gan ganolfan iechyd meddwl ar unrhyw adeg o'r dydd neu'r nos. 

• Dim rhestrau aros – fel bod pobl yn cael cyswllt cyntaf â gwasanaethau iechyd meddwl o fewn 24 awr, a bod y gofal dilynol gael ei gynllunio mewn modd cyson a chefnogol. 

• Ffocws cymunedol – er mwyn atal pobl rhag cael eu derbyn i'r ysbyty yn ddiangen, a darparu cymorth yn y gymuned pan fydd ar bobl angen amser i ffwrdd o'r cartref, cymorth ychwanegol neu amddiffyniad. 

• Adferiad a chydnerthedd – gwasanaethau nad ydynt yn canolbwyntio'n gyfan gwbl ar drin neu reoli symptomau, ond, yn hytrach, sy'n helpu pobl i fyw bywydau annibynnol a chyflawn gyda'r cymorth a'r gefnogaeth y mae arnynt eu hangen.  

Yn dilyn yr ymgynghoriad cyhoeddus cadarn a chynhwysfawr, a ddaeth i ben ym mis Medi y llynedd, ac sydd wedi ennill statws 'Arfer Gorau' gan y Sefydliad Ymgynghori, aethpwyd ati i gyd-lunio cynllun gweithredu, a oedd yn adlewyrchu'r amrywiaeth eang o adborth a gafwyd, ynghyd â'r dadansoddiad ohono.

Bydd yna ragor o waith manwl bellach yn cael ei wneud mewn perthynas â'r cynllun gweithredu, a hynny o ran yr amserlenni, y prosesau a gofynion posibl o ran cyfalaf. Bydd y newidiadau yn cyd-fynd â'n rhaglen Gwasanaethau Trawsnewid Clinigol,  yn dwyn gwasanaethau iechyd meddwl a iechyd corfforol ynghyd lle bo hynny'n briodol, fel bod holl anghenion y boblogaeth leol mor gyd-gysylltiedig ag y gallant fod.

Mae'r Bwrdd Iechyd hefyd wedi ymrwymo'n gryf i weithio mewn ffordd integredig i ddatblygu a chyflawni'r model arfaethedig, a bydd yn parhau i adeiladu ar y gwaith hwn gyda'r holl bartneriaid, er mwyn sicrhau bod pawb yn cydweithio trwy gydol y broses weithredu i ddarparu gwasanaethau integredig a'r gofal iechyd meddwl gorau posibl. Mae'r dull cydweithredol hwn wedi cael ei ganmol mewn gwobrau cenedlaethol, gyda'r Bwrdd Iechyd yn ennill y categori 'Dinasyddion wrth Wraidd Ail-gynllunio a Darparu Gwasanaethau' yng Ngwobrau GIG Cymru 2017, ac yn cyrraedd y rhestr fer yn y categori 'Hyrwyddo'r Cyhoedd' yng Ngwobrau Rhwydwaith Profiad y Claf. 

Meddai Joe Teape, Dirprwy Brif Weithredwr Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda a Chadeirydd y Grŵp Gweithredu Iechyd Meddwl: "Fe ddechreuon ni ar y daith hon dair blynedd yn ôl trwy fod yn glir ynghylch yr angen i symud i ffwrdd oddi wrth fodel traddodiadol ar gyfer gwasanaethau a mynd ati i ailddylunio gwasanaethau er budd y bobl leol.

“Mae'r rhaglen Trawsnewid Gwasanaethau Iechyd Meddwl wedi ein helpu i feddwl yn wahanol am y ffordd yr ydym yn mynd ati i ddylunio, cynllunio a darparu gwasanaethau yn lleol. 'Nawr bod y model wedi'i gymeradwyo, a hwnnw’n fodel a ddatblygwyd ar y cyd, byddwn yn parhau i weithio mewn modd cydweithredol i sicrhau ein bod yn darparu gwasanaethau iechyd meddwl hyblyg, ymatebol a hygyrch.

“Rwy'n hynod o ddiolchgar, ac yn falch iawn o bob un ohonynt – mae'n wir wedi bod yn ymdrech tîm.”