Sêr Lleol y GIG yn Disgleirio

Sêr y GIG yn dathlu gyda'i gilydd

Ar ddydd Iau 10 Ionawr, cafodd y rhai hynny sydd wedi rhoi oriau, dyddiau a blynyddoedd hirfaeth i’r Gwasanaeth Iechyd yn lleol ar draws gwahanol broffesiynau ledled y tair sir eu cydnabod yng Ngwobrau Gwasanaeth Maith Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda.

Roedd yn gyfle i ddod â llawer o wahanol bobl ynghyd, o ofalwyr i staff theatrau, i ddathlu'r hyn sydd ganddynt yn gyffredin – eu gwasanaeth o dros 40 mlynedd i’r GIG yn lleol.

Un o'r rhai a gydnabuwyd oedd Dyfrig Sharp o Sir Gaerfyrddin. Dechreuodd Dyfrig ei yrfa gyda'r Gwasanaeth Iechyd ar brawf o 6 mis trwy gynllun creu swyddi'r GIG o fewn y tîm cynnal a chadw. Yna, aeth ymlaen i fod yn weithiwr cyflogedig yn y GIG ym 1978, fel gweithiwr aml-sgiliau. Ychydig dros ddegawd ar ôl dechrau ei yrfa, cymerodd gyfle a daeth yn weithredwr pŵer.

Rhannodd ei gydweithwyr eu geiriau caredig gan nodi: "Mae'r wybodaeth a'r profiad a ddatblygodd dros y 40 mlynedd yn gyfoeth ac fe'i hystyrir yn aelod annatod o'r tîm cynnal a chadw."

Cydnabuwyd Gwenfair Pearson, aelod o staff o Ceredigion, am ei gwaith caled a'i hymrwymiad i'r bwrdd iechyd. Mae wedi gweithio yn Ysbyty Bronglais dros y pedair degawd diwethaf a hynny yn yr uned lawdriniaeth ddydd ac mewn orthopedeg. Dywedodd ei chydweithwyr am ba mor lwcus eu bod wedi gweithio gyda Gwenfair dros y blynyddoedd. Gan ychwanegu ei bod hi wedi dod â llawer o gefnogaeth i lawer o gleifion a theuluoedd ac erbyn hyn mae hi’n berson adnabyddus iawn, gyda llawer o bobl yn ei chyfarch lle bynnag y mae hi'n mynd.

Dywed ei chydweithwyr hefyd: "Dim ond caredigrwydd, tosturi a gofal a welwyd ganddi erioed, mae hi’n berson hyfryd. Mae’n wirioneddol weithgar, yn ddibynadwy a diwyd, mae Gwen yn parhau i ddatrys problemau yn ei rôl sy'n fudd i nid yn unig y rhai y mae hi'n gofalu amdanynt, ond hefyd ei chydweithwyr." 

Cydnabwyd Stephanie Nicholas, Sir Benfro, am ei hymroddiad dros 43 o flynyddoedd. Mae Stephanie wedi gweithio yn Ysbyty De Sir Benfro, gyda tîm nyrsys ardal, gyda’r gwasanaeth meddygon tu allan i oriau a chyda thîm ART.

Roedd gan ei chydweithwyr eiriau hyfryd i'w disgrifio, gan gynnwys, "mae hi'n nyrs broffesiynol iawn ac mae'n ddibynadwy, yn onest ac yn ymroddedig."

Dywed Cadeirydd y Bwrdd Iechyd, Bernardine Rees: - "Mae wedi bod yn fraint cyflwyno’r gwobrau hyn am wasanaeth maith i staff ar draws Hywel Dda, mae'r profiad a ddangoswyd gan yr unigolion yn yr amryw feysydd wedi bod yn aruthrol.

"Pleser o’r mwayf oedd diolch iddynt am eu hymrwymiad i'r Gwasanaeth Iechyd yn y Canolbarth a’r Gorllewin dros y blynyddoedd."

Cynhaliwyd y seremoni yn ystafell Cambrian, Ysbyty Glangwili. Yn y seremoni cafodd yr enwebai eu gwobr ynghyd â cherdyn personol gyda negeseuon gan gydweithwyr. Roedd y diwrnod yn llawn emosiwn ac roedd yn anrhydedd i ni ddathlu'r gofal a'r teyrngarwch a roddwyd i'r bwrdd iechyd gan y bobl hyn.

Ychwanegodd Lisa Gostling, Cyfarwyddwr Y Gweithlu a Datblygu Sefydliadol: "Mae'n wych bod yn rhan o'r digwyddiad arbennig hwn, mae 40 mlynedd o wasanaeth yn gyflawniad rhyfeddol ac rydym wrth ein bodd yn diolch i'r staff am eu hymroddiad i'n cleifion dros yr amser hwn.

"Y digwyddiad hwn oedd yr ail o'n digwyddiadau i ddathlu gwasanaeth maith ac mae cynlluniau eisoes ar y gweill ar gyfer trydydd i’w gynnal yn ystod y gwanwyn.

"Wedi i ni ddiolch i'r staff â dros 40 blynedd o wasanaeth, byddwn yn dechrau ar y gwaith o gydnabod unigolion eraill sydd hefyd wedi neilltuo cyfnod sylweddol o'u bywyd i'n gwasanaeth iechyd yn lleol."

Dyma’r staff a gydnabwyd yn y digwyddiad:

  • Angela Finan, Uwch Nyrs Theatr
  • Wendy Goodwin, Nyrs Paediatrig
  • Hazel Hullock, Gwasanaethau Gwesty
  • Annette James, Cydlynydd y Tîm Iechyd Meddwl Cymunedol
  • Hilary James, Cynorthwy-ydd Cyfleusterau Gwesty
  • Iona Jones, Staff Theatr
  • Jacqueline McConville, Uwch Nyrs Uned Gofal Arbennig Babanod
  • Gwenfair Pearson, Nyrs Gofrestredig - Theatrau
  • Margaret Breese, Nyrs
  • Dyfrig Sharp, Ystadau

Mae'r bwrdd iechyd yn edrych ymlaen at ddathlu llawer mwy gyda’n staff sydd wedi gweithio 40 mlynedd yn y Gwasanaeth Iechyd yn lleol, a bydd yn cymryd enwebiadau wrth staff cyn y digwyddiad nesaf.