Neidio i'r prif gynnwy

Rhoddwyd hwb i amseroedd aros cleifion allanol

Mae apwyntiadau cleifion allanol nawr yn hawsach i'w trefnu diolch i'r system archebu newydd sy'n cael ei chyflwyno ledled Hywel Dda.

Mae’r Bwrdd Iechyd wedi mabwysiadu proses archebu uniongyrchol, lle mae cleifion yn derbyn llythyr yn cadarnhau dyddiad ac amser eu hapwyntiad clinig, a bydd ganddynt bythefnos i'w aildrefnu os na fydd yn gyfleus.

Os na fydd y claf yn cysylltu yn ystod y cyfnod o bythefnos, bydd y Bwrdd Iechyd yn tybio ei fod yn derbyn yr apwyntiad. Atgoffir cleifion, os na fyddwch yn mynychu apwyntiad, efallai y bydd yr ymgynghorydd yn penderfynu eich tynnu oddi ar y rhestr aros.

Mae’r system yn gwahaniaethu oddi wrth y broses 'archebu rhannol' gyfredol sydd wedi dyddio, a all gynnwys anfon cymaint â chwe llythyr gwahanol at gleifion i drefnu apwyntiad cleifion allanol, yn ogystal â chymryd hyd at bedair wythnos o’r dyddiad yr anfonir y llythyr apwyntiad. Bydd y dull newydd – sy'n rhan o'n hymrwymiad i lywio gwelliannau o ansawdd ledled y Bwrdd Iechyd – yn haneru'r amserlen hon ar unwaith ac yn sicrhau y gwneir defnydd llawn o glinigau cleifion allanol gan gleifion. Mae gan y mesurau hefyd y potensial i arbed dros £250,000 y flwyddyn i'r Bwrdd Iechyd mewn perthynas â llythyrau dilynol diangen a rhyddhau staff i gyflawni dyletswyddau eraill.

Dywedodd Joe Teape, Cyfarwyddwr Gweithrediadau a'r Dirprwy Brif Weithredwr: "Trwy gyflwyno system archebu uniongyrchol, rydym yn sicrhau bod Hywel Dda yn cysoni â’r hyn y mae nifer o fyrddau iechyd ac ymddiriedolaethau'r GIG ledled y Deyrnas Unedig eisoes yn ei wneud i reoli apwyntiadau cleifion allanol, gan ofyn hefyd i gleifion helpu ein staff rheng flaen trwy sicrhau eu bod yn gwneud defnydd llawn o apwyntiadau clinig.

"Mae'r Bwrdd Iechyd yn ymrwymedig i wella ansawdd a phrofiad cleifion, ac rydym yn gwybod bod llawer o waith i'w wneud o hyd; fodd bynnag, dylai'r mesur newydd hwn gyflwyno gwelliannau i'w croesawu, a hynny ar gyfer cleifion a staff, fel ei gilydd, yn ogystal â'n helpu i weithio mewn modd sydd mor effeithlon ac effeithiol â phosibl."