Mynd i'r afael â'r prinder nyrsys diabetes arbenigol

Mae yna dros dair miliwn a hanner o bobl yn y DU yn byw gyda diabetes ar hyn o bryd, ac wrth i'r nifer hwnnw barhau i gynyddu, mae rôl y nyrs arbenigol diabetes (DSN) yn dod yn fwyfwy pwysig.

Mae Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe yn ymateb i'r bwlch hyfforddiant hwn gyda chwrs meistr dysgu o bell newydd arloesol.

Amlygodd  Arolwg Gweithlu diweddaraf (2016) Diabetes UK fod baich gwaith nyrsys diabetes arbenigol wedi cynyddu mewn maint a chymhlethdod ers arolwg blaenorol 2012. Fodd bynnag, mae bron i draean o swyddi nyrsys arbenigol diabetes wedi cael eu torri neu eu hisraddio, ac mae nifer o swyddi heb eu llenwi oherwydd anawsterau recriwtio. Datgelodd yr arolwg hefyd y bydd 57% o'r nyrsys diabetes arbenigol cyfredol yn gymwys i ymddeol o fewn y 10 mlynedd nesaf.

Ar hyn o bryd, mae hyfforddiant ar gyfer nyrsys diabetes arbenigol yn alwedigaethol, ond, oherwydd diffyg cefnogaeth i ennill y cymwysterau a'r profiad sydd eu hangen i symud ymlaen a heb gynllunio olyniaeth, ni fydd yna unrhyw ddilyniant o ran hyfforddiant ar gyfer nyrsys arbenigol diabetes yn y dyfodol. Gyda'r datblygiadau mewn triniaethau a thechnoleg ar gyfer diabetes, mae angen addysg ar gyfer gweithwyr gofal iechyd proffesiynol (HCP) ar draws gofal sylfaenol a gofal eilaidd.

Mae Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe wedi ymateb i’r blwch hyfforddiant hwn trwy ddatblygu rhaglen meistr newydd

Datblygwyd y rhaglen dysgu o bell modiwlaidd unigryw hon ar y cyd gan Dr Rebecca Thomas a Dr Sarah Prior yn Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe ac fe'i harweinir gan yr Athro Stephen Bain. Mae gan y ddwy brofiad helaeth mewn ymchwil diabetes ac addysg ôl-raddedig.

Dywedodd Dr Rebecca Thomas: "Amlygwyd yr her o recriwtio, cadw a hyfforddi nyrsys arbenigol diabetes (DSNs) mewn Grŵp Hollbleidiol Seneddol ar Ddiabetes y llynedd."

“Mae nyrsys diabetes arbenigol yn hanfodol i bobl â diabetes ac mae’r nyrsys hyn wedi bod yn wynebu heriau sylweddol. Mae'r gweithlu'n mynd yn llai tra bod y galw a'r cymhlethdodau’n cynyddu."

Mae'r cwrs MSc Ymarfer Diabetes wedi'i gynllunio'n benodol ar gyfer gweithwyr gofal iechyd proffesiynol - yn enwedig nyrsys diabetes arbenigol cyfredol neu nyrsys y dyfodol - sydd am arbenigo yn y maes diabetes. Cwrs modiwlaidd dysgu o bell yw hwn, sy’n cynnig cyfle i weithwyr gofal iechyd proffesiynol raddio gyda gradd ôl-raddedig Ymarfer Diabetes MSc gan astudio llawn amser neu ran amser. Mae'r cwricwlwm yn amlddisgyblaeth yn ei natur, gan adlewyrchu'r prosesau rheoli integredig o fewn diabetes. Mae'r cwrs nid yn unig yn cynnwys hyfforddiant arbenigol, diagnosteg a gwybodaeth yn seiliedig ar asesu ond mae hefyd yn cwmpasu datblygiad personol a phroffesiynol, ymarfer myfyriol a dysgu yn seiliedig ar broblemau.

Am ragor o wybodaeth ewchi: https://www.swansea.ac.uk/postgraduate/taught/medicine/diabetes-practice/