Mae'r prosiect mamolaeth yn dechrau ffynnu

Mae'r gwaith ar y prosiect cyfleusterau obstetrig a newyddenedigol gwerth £25.2 miliwn yn Ysbyty Glangwili yn mynd rhagddo'n dda ar ôl cyrraedd rhai cerrig milltir adeiladu allweddol.

Bydd yr ail gam hwn o'r ailddatblygiad yn gwella cyfleusterau i famau, babanod a theuluoedd yn yr ysbyty. Mae'r cynllun yn cynnwys cotiau dibyniaeth uchel, cotiau gofal arbennig a llety i rieni, yn ogystal ag ystafelloedd geni a theatrau llawdriniaethau. Mae cynlluniau hefyd ar waith ar gyfer lleoedd parcio ychwanegol i staff.

Bydd y cynlluniau'n cynnig amgylchedd modern ar gyfer darparu gwasanaethau obstetrig a newyddenedigol yn Ysbyty Glangwili, ac yn mynd i'r afael â'r meysydd pryder brys a amlygwyd yn adroddiad y Colegau Brenhinol ar y gwasanaethau mamolaeth, newyddenedigol a phediatrig a ddarperir gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda.

Dywedodd Prif Weithredwr y Bwrdd Iechyd, Steve Moore: “Rydym yn falch iawn bod y gwaith yn parhau i symud yn gyflym ar y prosiect hwn, prosiect a fydd yn sicrhau gwelliant sylweddol o ran profiad y claf a llety i deuluoedd.

“Hoffem ddiolch i’n cyhoedd a'n staff am eu hamynedd a’u dealltwriaeth yn ystod y cam ailddatblygu, wrth i'r gwelliannau hyn fynd rhagddynt.”

Yn gynnar ym mis Awst, symudodd y staff o Floc 9, sef ardal swyddfa uwchben y brif fynedfa, i adeilad modiwlar newydd ar y safle. Symudodd y timau TG, Diogelu Plant a Phlant sy'n Derbyn Gofal, Iechyd Teuluoedd a Phlant, a Gofal Heb ei Drefnu i'r adeilad newydd, a fydd yn cael ei alw'n Tŷ Nant, ac sydd wedi'i leoli o flaen Ward Teilo. 

Bydd gwaith yn dechrau 'nawr ar yr ailfodelu ym Mloc 9 i ddarparu'r cyfleusterau gofal newyddenedigol ychwanegol a newydd. Bydd yr uned newyddenedigol bresennol yn symud am gyfnod dros dro yr hydref hwn i uned sydd newydd gael ei hadeiladu, er mwyn i'w llety presennol gael ei ailddatblygu. Bydd hyn yn welliant sylweddol i staff a theuluoedd hyd nes bydd yr uned barhaol newydd yn barod y flwyddyn nesaf.

Mae'r gwaith yn tarfu cyn lleied â phosibl ar y staff o hyd, ac nid effeithir ar y gwasanaethau i gleifion a'u teuluoedd yn ystod y gwaith adeiladu.

Disgwylir i'r cynllun gael ei gwblhau ddiwedd 2020, a bydd yr wybodaeth ddiweddaraf yn cael ei rhannu trwy gydol y prosiect.