Hyrwyddo'r dechrau gorau mewn bywyd

Gweithwyr a chleifion yn dathlu

Mae ein gwasanaethau mamolaeth wedi bod yn dathlu ar ôl cael achrediad mamolaeth cam tri y fenter gyfeillgar i fabanod gan UNICEF y Deyrnas Unedig, a roddir yn gydnabyddiaeth am y gwaith o hyrwyddo bwydo ar y fron a'r berthynas rhwng mam a'i baban.  

Trwy gyrraedd cam tri, mae'r Bwrdd Iechyd wedi sicrhau bod yr holl staff sy'n gofalu am famau, babanod a'u teuluoedd yn meddu ar yr wybodaeth a'r sgiliau y mae arnynt eu hangen ar gyfer yr uchod.

Dywedodd Rhian Walters, Cydgysylltydd Bwydo Babanod Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda: "Rydym yn falch iawn ein bod wedi cael yr achrediad hwn sy'n cadarnhau ymrwymiad y Bwrdd Iechyd i hyrwyddo bwydo ar y fron a bwydo ymatebol â photel.

"Mae pob un o'n staff mamolaeth wedi cael eu hyfforddi i gefnogi mamau i wneud penderfyniad gwybodus ynghylch bwydo eu babanod, ac rydym yn cefnogi pob mam i gael perthynas glós a chariadus â'i baban."

Ychwanegodd y Fydwraig a'r Arweinydd Bwydo Babanod, Christena Phelan-O’Riodan: "Rydym wedi gweld safonau rhagorol o ran bwydo babanod, a hynny yn achos bwydo ar y fron a bwydo ymatebol â photel, fel ei gilydd, ac rydym yn falch o gael y lefel hon o achrediad ar gyfer y sefydliad."

Mae bwydo ar y fron yn helpu i ddatblygu coluddyn baban, yn osgoi ac yn lleihau'r risg o gael heintiau, yn ogystal ag annog datblygiad niwrolegol. At hyn, mae gan famau sy'n bwydo ar y fron lai o risg o gael canser yr ofari, iselder ôl-enedigol ac esgyrn gwan yn ddiweddarach mewn bywyd.

Mae cefnogi mamau i fwydo eu babanod ar y fron yn un o elfennau craidd Rhaglen Plant Iach Cymru gan Lywodraeth Cymru.