Neidio i'r prif gynnwy

Fferyllydd lleol yn ennill gwobr genedlaethol

Meryl Davies yn casglu ei gwobr

Mae Meryl Davies, Fferyllydd Gwrthfiotig Gofal Sylfaenol ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda wedi ennill gwobr Fferyllydd Y Flwyddyn yng Ngwobrau Hyrwyddo Gofal Iechyd Cymru a gynhaliwyd ym mis Tachwedd.

Cydnabuwyd Meryl am ei ffordd arloesol a disgybledig o weithio, sy’n canolbwyntio ar fynd i’r afael â phriodoldeb rhagnodi gwrthfiotigau. Mae wedi cynnal archwiliad gyda meddygfeydd i asesu priodoldeb ac yna ymweld â phob meddygfa ynghyd â microbiolegydd ymgynghorol i drafod ac addysgu rhagnodwyr ar ragnodi gwrthfiotigau yn briodol. Wrth ail-archwilio, mae’r broses hon wedi arwain at welliant mewn rhagnodi gwerthfiotigau ac wedi cael adborth cadarnhaol gan feddygfeydd. Mae cleifion sydd ar wrthfiotigau ail-roddadwy bellach yn cael eu hadolygu er mwyn sicrhau bod y feddyginiaeth yn dal i fod yn briodol ac i osgoi niwed diangen.

Bu Meryl hefyd yn darparu cyngor ar weithredu peiriannau profi newydd sy’n helpu i adnabod heintiau anadlol bacterial tebygol ac mae wedi cynrychioli’r bwrdd iechyd a rei ffrwd waith genedlaethol. Mae hi hefyd wedi cyd-weithio â Nyrs Atal Heintiau a Nyrs Eiddilwch Ceredigion ar reoli heintiau’r llwybr wrinol mewn cartrefi gofal. Arweiniodd hyn at ostyngiad o 30% yn y nifer o wrthfiotigau a ragnodwyd yn ystod y cyfnod peilot a gostyngiad yn y nifer o samplau wrin a anfonwyd i’r labordy. Bellach, mae’r dulliau a ddefnyddiwyd yn y peilot hwn wedi’u mabwysiadu ar draws Cymru. Mae cleifion hefyd yn elwa o gael profion llai ymledol ac o ddefnydd priodol o wrthfiotigau.

Mae gan Meryl enw da ymhlith y tîm gweithredol. Mae hi’n llawn ffocws ac yn frwdfrydig ac hefyd yn weladwy a hawdd mynd ati – yn gefnogaeth fawr i glinigwyr ar draws y Bwrdd Iechyd. Mae wedi dangos angerdd am y swydd hon ac mae ganddi weledigaeth ar sut y gellir ei datblygu.

Ar dderbyn y wobr genedlaethol hon, meddai Meryl: “Anrhydedd o’r mwyaf yw derbyn y wobr hon, yn enwedig yn y flwyddyn gyntaf. Teimlad braf yw gwybod bod fy nghydweithwyr yn cydnabod fy ngwaith. Rwy’n angerddol am y maes stiwardiaeth gwrthficrobaidd a rhoi cleifion yn ganolog i’r gwaith a wnawn. Hoffwn ddiolch i’m holl gydweithwyr yr wyf yn gweithio’n agos â nhw – heb eu cefnogaeth ni allwn fod wedi cael fy enwebu ar gyfer y wobr hon.”

Ychwanegodd Jill Paterson, Cyfarwyddwr Gofal Sylfaenol, Cymunedol a Hirdymor: “Rwy’n hynod o falch o Meryl ac wrth fy modd yn gweld cydnabyddiaeth ar lefel genedlaethol o’i gwaith llwyddiannus yn y maes hwn. Mae cydnabyddiaeth i lwyddiannau o’r fath yn bwysig, gan ei fod yn dangos y gallwn ganfod ffyrdd o wella gwasanaethau a gwella pethau ar gyfer ein cleifion.”

Cynhaliwyd digwyddiad dathlu cyntaf Gwobrau Hyrwyddo Gofal Iechyd Cymru ar 26 Tachwedd yng ngwesty Holland House Mercure Hotel, Caerdydd. Gydag anerchiad agoriadol gan y Gwir Anrhydeddus Mark Drakeford AC, Prif Weinidog Cymru, daeth gwesteion, ymgeiswyr a chefnogwyr ar draws gwyddoniaeth gofal iechyd, gweithwyr proffesiynol perthynol i iechyd a fferylliaeth ynghyd i ddathlu cyflawniadau ysbrydoledig y rhai sy’n gweithio i wella iechyd dinasyddion ar draws Cymru.

Daeth y digwyddiad dathlu yn dilyn Cynhadledd ‘Cymru Gyfan’ Llywodraeth Cymru: Cymru Iachach – Gwerth Gofal sy’n Canolbwyntio ar yr Unigolyn, ar gyfer gweithwyr proffesiynol perthynol i iechyd, gwyddonwyr gofal iechyd a fferyllwyr.

Ymhlith cefnogwyr y gwobrau mae Llywodraeth Cymru, Pwyllgor Cynghori Therapïau Cymru, Pwyllgor Cynghori Gwyddonol Cymru, Pwyllgor Fferyllol Cymru, Iechyd Cyhoeddus Cymru, Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru, Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC), Y Coleg Podiatreg, Cymdeithas Siartredig Ffisiotherapi a Chymdeithas a Choleg y Radiograffwyr.

Roedd y gwobrau yn agored i weithwyr proffesiynol perthynol i iechyd, gwyddonwyr iechyd a fferyllwyr yng Nghymru ac yn rhan o raglen Gwobrau Hyrwyddo Gofal Iechyd y DU, sydd bellach yn ei 15fed blwyddyn ac ar agor i geisiadau tan 8 Ionawr 2020. Trefnwyr y gwobrau yw Chamberlain Dunn.