Cyllid ar gyfer sganiwr MRI ym Mronglais

Arwydd Ysbyty Bronglais

Cafodd cleifion ledled Canolbarth Cymru newyddion calonogol yn dilyn cytundeb gan Lywodraeth Cymru i ddarparu bron £5 miliwn i brynu Sganiwr Delweddu Cyseiniant Magnetig (MRI) ar gyfer Ysbyty Bronglais.

Yr wythnos hon, ymrwymodd y Gweinidog Iechyd, Vaughan Gething, i fuddsoddi mewn gwell cyfarpar sganio trwy gyfrwng y Rhaglen Delweddu Genedlaethol, gyda'r sganiwr newydd i gyrraedd Ysbyty Bronglais erbyn 2020.

Dywedodd Peter Skitt, Cyfarwyddwr a Chomisiynydd Sirol Hywel Dda ar gyfer Ceredigion: “Nodwyd peth amser yn ôl fod darparu sganiwr MRI newydd i ddiwallu anghenion y cleifion yn Ysbyty Cyffredinol Bronglais a Chanolbarth Cymru yn gyffredinol yn flaenoriaeth, ac rwy'n falch bod Llywodraeth Cymru wedi cytuno i ddarparu cyllid cyfalaf i sicrhau bod hyn yn dwyn ffrwyth.”

Ychwanegodd Cadeirydd Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda, Mrs. Bernardine Rees OBE: “Mae hwn yn newyddion gwych i Fronglais a'r cymunedau ledled y Canolbarth. Mae sganiwr MRI newydd yn yr ysbyty yn cefnogi ein rhaglen drawsnewid ehangach a'n hymrwymiad i ddatblygu ein strategaeth glinigol yn yr ardal hon.”

Mae delweddu cyseiniant magnetig (MRI) yn fath o sgan sy'n defnyddio meysydd magnetig cryf a thonnau radio i gynhyrchu delweddau manwl o du mewn y corff.

Gellir defnyddio sgan MRI i archwilio bron unrhyw ran o'r corff, gan gynnwys:

  • yr ymennydd a madruddyn y cefn
  • yr esgyrn a'r cymalau
  • y bronnau
  • y galon a'r pibellau gwaed
  • yr organau mewnol, er enghraifft yr afu, y groth neu'r chwarren brostad.

Mae manteision y Rhaglen Delweddu Genedlaethol yn cynnwys gwell dibynadwyedd, a hynny trwy leihau nifer y llawdriniaethau sy'n cael eu canslo; gostwng costau refeniw gweithredu a chynnal cyfarpar oedrannus, a delweddau o well ansawdd, a fydd yn arwain at roi diagnosis cynharach, mwy cywir.

Ychwanegodd y Gweinidog Iechyd, Vaughan Gething: “Bydd yr offer sganio newydd a gyhoeddwyd heddiw yn gwella dibynadwyedd, gan arwain at well boddhad cleifion a llai o achosion o ganslo triniaethau. Mae gwell technoleg hefyd yn llawer cynt, sy'n golygu y gall y byrddau iechyd gynyddu nifer y cleifion sy'n cael eu sganio.

“Mae hyn oll yn newyddion da i'r cleifion, ac rwy'n falch y bydd y cyllid sylweddol a gyhoeddwyd gennyf heddiw yn gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i'r gwasanaethau iechyd ledled Cymru.”