Neidio i'r prif gynnwy

Cyflwyno Rhaglen Cartrefi Gofal Cymru

Sefydlwyd rhaglen Cartrefi Gofal Cymru i wella ansawdd gofal ar gyfer pobl hŷn sy’n byw mewn cartrefi gofal yng Nghymru.  

Mewn ymateb i adroddiad y Comisiynydd Pobl Hŷn, “Lle i’w alw’n gartref: Effaith a dadansoddiad”, a Chymru Iachach (2018), comisiynodd Llywodraeth Cymru 1000 o Fywydau – Gwasanaeth Gwella, Iechyd Cyhoeddus Cymru, i ddatblygu rhaglen wella i gefnogi pobl hŷn sy’n byw mewn cartrefi gofal.

Ein gweledigaeth yw datblygu a gwella amgylcheddau cartrefi gofal cefnogol, trwy ddod â byrddau iechyd, darparwyr gofal, a sefydliadau iechyd cymunedol a’u timau at ei gilydd.  Byddwn ni’n gweithredu cyfres o ymyriadau i wella diogelwch ac ansawdd gofal i bobl hŷn, sy’n caniatáu i breswylwyr fyw bywydau ystyrlon yn eu preswylfan.

Mae’r rhaglen tair blynedd yn cynnwys y camau canlynol:

  • Cam un – bydd 16 cartref gofal ledled Cymru yn ymgysylltu ag Iechyd Cyhoeddus Cymru i ddatblygu a ffurfio rhaglen cartrefi gofal arloesol i brofi’r cysyniad.
  • Cam dau – bydd cydweithrediad cartrefi gofal yn cefnogi 140 o gartrefi gofal i gynyddu ymwybyddiaeth o wella gallu staff a chapasiti timau cartrefi gofal.
  • Cam tri – bydd y rhaglen yn cael ei hymestyn i 165 o gartrefi gofal.

Mae rhwydwaith y cam cyntaf yn cynnwys 16 o gartrefi gofal ar draws saith bwrdd iechyd, ac arweinwyr eu hawdurdodau lleol ac iechyd priodol. Mae ymgysylltiad â rhanddeiliaid ehangach yn cynnwys Gofal Cymdeithasol Cymru, Arolygiaeth Gofal Cymru, Age Cymru a Llywodraeth Cymru.

Dywedodd cynrychiolwyr yn nigwyddiad cyntaf y rhwydwaith:

  • Sylvia (Rheolwr Cartref Gofal): “Rydym ni wedi gwrando ar bobl eraill, rydym ni wedi rhwydweithio a gallwn ni symud ymlaen â’r prosiect hwn”
  • Sharon (Arweinydd Clinigol): “Rydym ni’n dod at ein gilydd fel grŵp cydweithredol, nid grŵp bach yn unig, ond rydym ni’n gobeithio cynyddu. Bod yn rhan o rywbeth mawr a chynhyrchiol”
  • Lizzy (Cynorthwy-ydd Gofal a Hyrwyddwr Lles): “Rwyf wedi mwynhau siarad â’r sefydliadau eraill a chael syniadau oddi wrthynt i wneud gwahaniaeth i fywydau ein preswylwyr”
  • Grace (Cynorthwy-ydd Gofal Arweinydd Adain) – “Mae llawer o wybodaeth a phrofiad wedi cael eu rhannu. Gallwn eu defnyddio a’u rhannu, a dylai safonau gofal wella”

Y camau nesaf:

  • Bydd 32 o aelodau staff cartrefi gofal yn cyflawni Hyfforddiant Gwella Ansawdd Gyda’n Gilydd (IQT). Dyma lwybr hyfforddi achrededig GIG Cymru ar gyfer gwella ansawdd. 
  • Bydd y tîm yn cynorthwyo cartrefi gofal i greu prosiect y gellir ei rannu ymhlith grwpiau cyfoedion.
  • Datblygu cam dau i ymgysylltu â 140 o gartrefi gofal.

Dywedodd Rosalyn Davies, Uwch Reolwr Gwella, 1000 o Fywydau - Gwasanaeth Gwella, Iechyd Cyhoeddus Cymru: “Rydym ni’n gwybod bod staff cartrefi gofal yn gweithio’n hynod o galed. Nod Cartrefi Gofal Cymru yw adeiladu ar y sylfaen hon a gwella amgylcheddau cartrefi gofal ar gyfer pobl hŷn er mwyn iddyn nhw allu byw’n dda gartref. Trwy ymgysylltu â Byrddau Iechyd y GIG, awdurdodau lleol a darparwyr iechyd a gofal cymdeithasol annibynnol, byddwn ni’n ymdrechu i sicrhau bod gan yr holl staff gofal, ni waeth beth yw eu gradd, y wybodaeth a’r sgiliau iawn a’r hyder i ofalu am boblogaeth sy’n heneiddio. Byddwn ni’n gwneud hyn trwy fewnosod yr agenda gwella ansawdd, a fydd yn allweddol i sicrhau bod pobl hŷn yn cael eu trin â pharch, a’u bod yn cael mynediad prydlon at gynllunio gofal effeithiol, wedi’i gydlynu’n dda yn y dyfodol.”

I gael mwy o wybodaeth am y rhaglen, cysylltwch â rosalyn.davies2@wales.nhs.uk