Eich gwasanaethau cymunedol

Cliciwch yma i gael pecynnau achub cleifion Asthma a COPD

Yn ystod y pandemig hwn, bydd newidiadau dros dro i'r ffordd y gall cleifion gael mynediad at ofal a gwasanaethau hanfodol yn y gymuned i amddiffyn gwasanaethau.

Cliciwch ar y dolenni canlynol i weld cwestiynau cyffredin sy'n ymwneud â chofrestr ynghylch pa newidiadau sydd ar waith gyda'r gwasanaethau gofal sylfaenol:

Mae meddygfeydd meddygon teulu yn gwneud rhai trefniadau amgen ar gyfer eu cleifion megis:

  • Defnyddio brysbennu ffôn (asesiad gan feddyg teulu neu nyrs)
  • Ymgynghoriadau ar-lein a fideo gyda chleifion lle bo hynny'n briodol
  • Atal rhai gwasanaethau nad ydynt yn hanfodol a symud i adolygiadau ffôn lle bo hynny'n briodol
  • Cyhoeddi sawl presgripsiwn ar adeg lle mae'n ddiogel gwneud hynny
  • Cau rhai meddygonfeydd canghennau dros dro i gydgrynhoi a staffio ar brif safle'r feddygfa

Bydd cleifion ag anghenion cymhleth yn parhau i dderbyn y gofal sydd ei angen arnynt fel yr aseswyd gan eu meddyg teulu.

Gall fferyllfeydd agor ar wahanol adegau i normal a gallant ofyn i gleifion giwio y tu allan i'r adeilad. Efallai y bydd rhai fferyllfeydd yn gallu darparu meddyginiaeth ar bresgripsiwn i'r rhai sy'n hunan-ynysu. Byddwch yn ymwybodol efallai y bydd yn rhaid i chi aros yn hirach am eich archeb presgripsiwn nag arfer gan fod ein fferyllwyr yn brysur iawn. Am y wybodaeth ddiweddaraf, mae'n well cysylltu â'r fferyllfa cyn unrhyw ymweliad. Gallwch ddod o hyd i manylion cyswllt eich fferyllfa leol yma

5 ffordd gallwch chi helpu eich fferyllfa chi

  1. Peidiwch ag ymweld â fferyllfa os oes gwres neu beswch newydd arnoch chi neu ar rywun rydych chi’n byw gyda nhw.
  2. Archebwch eich presgripsiynau chi 7 diwrnod cyn i chi eu hangen nhw er mwyn rhoi amser i’r fferyllfa helpu pawb.
  3. Rhowch rif eich ffôn chi ar eich presgripsiwn chi.  Bydd y fferyllfa yn eich ffonio chi pan fydd eich presgripsiwn chi’n barod i’w godi. Arhoswch am y fferyllfa i’ch ffonio chi. Peidiwch â ffonio eich fferyllfa chi oni bod bod hi’n fater o frys.
  4. Os ydych chi’n aros gartref achos bod peswch newydd neu wres arnoch chi: Gofynnwch i’ch ffrindiau neu’ch teulu chi godi eich presgripsynau chi neu. Siaradwch â’ch fferyllfa gymunedol chi i weld os gallan nhw helpu.
  5. Os nad ydych chi’n sâl, cynigiwch godi presgripsiynau ar gyfer ffrindiau neu aelod o’r teulu sy’n sâl.  Byddwch chi angen eu henw a’u cyfeiriad nhw er mwyn cael codi eu presgripsiwn nhw.

Bydd optometryddion (optegwyr) yn lleihau nifer y gwiriadau arferol, yn benodol ar gyfer y rhai mewn grwpiau agored i niwed, ac yn atal gofal llygaid cartref a gwasanaeth Gwasanaeth Golwg Isel Cymru dros dro. Bydd optometryddion yn cysylltu â phob claf sydd ag apwyntiadau cyn iddynt gyrraedd.

Mae meddygfeydd deintyddol wedi atal yr holl ofal deintyddol arferol / nad yw'n fater brys am y tro. Gall cleifion sydd angen triniaeth ddeintyddol frys / frys ffonio eu meddygfa ddeintyddol arferol i gael ymgynghoriad ac, os oes angen, rhoddir apwyntiad iddynt mewn clinig deintyddol priodol. Dylai cleifion nad oes ganddynt ddeintydd rheolaidd ffonio Tîm Gwasanaethau Deintyddol y Bwrdd Iechyd ar 01267 229692 ac yna bydd y tîm yn cyfarwyddo eu galwad yn briodol.

Rhannwch: