Neidio i'r prif gynnwy

Ailgychwyn ein gwasanaethau ysbyty

 Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yn estyn allan at bob claf y mae ei lawdriniaethau wedi cael eu gohirio oherwydd pandemig COVID-19 wrth i ni geisio ailgychwyn cymaint o lawdriniaethau a gynlluniwyd â phosibl.

O ganlyniad i bandemig COVID-19, bu'n rhaid i'r bwrdd iechyd ganslo nifer fawr o lawdriniaethau fel y gallai ein staff a'n hadnoddau gael eu hadleoli yn ein hysbytai acíwt. Yn anffodus, mae hyn wedi cael effaith sylweddol ar gleifion sydd wedi bod yn aros i gael llawdriniaeth arferol - rydym am fynegi ein hymddiheuriadau dwysaf.

Er na allwn eto roi ateb pendant ynghylch pryd y bydd llawfeddygaeth arferol yn cael ei hailgychwyn, ein nod yw ailgychwyn cymaint ag y gallwn o fewn cyfyngiadau'r pandemig parhaus, gan gydnabod bod tonnau pellach o feirws COVID-19 yn dal yn bosibl. Yr eithriad i hyn yw llawdriniaethau i'r rheini yr ystyrir eu bod glinigol frys a chleifion ar lwybrau canser, yr ydym wedi parhau i'w cynnal trwy gydol y pandemig.

Yn y cyfamser rydym yn cynnig mynediad at ystod o adnoddau ar-lein a ddatblygwyd gan glinigwyr yn Hywel Dda fel y gall cleifion helpu i reoli eu cyflyrau wrth iddynt aros - gellir cael mynediad yma:

Paratoi ar gyfer Triniaeth – Cyngor ar ffordd o fyw - Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda (gig.cymru).

Isod gwelir cwestiynau cyffredin.

Rhannwch: