Awdioleg

Statws cyfredol ar 28 Awst 2020

Ar hyn o bryd, rydym yn cynnal apwyntiadau wyneb yn wyneb i gleifion allanol gwasanaethau’r Glust, y Trwyn a’r Gwddf yn ein hysbytai, ar gyfer achosion brys.  

Os ydych yn defnyddio teclyn clyw, bydd eich ymwneud cyntaf â’r gwasanaeth yn dal i ddigwydd trwy’r gwasanaeth trwsio teclynnau clyw drwy’r post. Mae gwasanaethau awdioleg brys a gwasanaethau awdioleg â blaenoriaeth yn dal i gael eu darparu os yw lefelau eich clyw yn eich atal rhag defnyddio’r gwasanaeth drwy’r post.  

Os ydych yn glaf pediatrig sy’n destun pryder, bydd modd i chi gael eich gweld trwy system trefnu a brysbennu apwyntiadau.  

Byddwn yn cysylltu dros y ffôn â’r sawl sydd newydd gael eu hatgyfeirio i gael asesiadau clyw, fel bod modd trafod unrhyw broblemau clywed a thrafod disgwyliadau’r sawl dan sylw cyn bod unrhyw apwyntiadau’n cael eu cynnal yn y dyfodol.   

Bydd sesiynau ymgynghori dilynol dros y ffôn yn dal i gael eu cynnig i gleifion sydd â thinitws a phroblemau cydbwysedd. 

 

Cynlluniau ar gyfer y dyfodol

Os cafodd eich apwyntiad arferol ei ganslo ar ddechrau’r pandemig, byddwch yn cael cynnig apwyntiad wyneb yn wyneb wedi i ni weld yr achosion brys a’r cleifion sy’n flaenoriaeth.  Bydd yr holl gleifion sy’n disgwyl am apwyntiadau arferol yn cael eu gweld yn nhrefn eu hamser aros er mwyn sicrhau ein bod yn clirio’r holl achosion sydd wedi cronni.  

Ar y dechrau, rydym yn disgwyl y byddwn yn gallu gweithredu ar sail 50% o’n capasiti arferol.  

 

Sut mae cysylltu â ni

Dylech gyfeirio at eich llythyr at glaf i gael y manylion cyswllt, neu gysylltu â thîm y Gwasanaeth Cyngor a Chyswllt i Gleifion ar 0300 0200159 neu drwy ebost: hdhb.patientsupportservices@wales.nhs.uk 

Gellir defnyddio’r manylion canlynol i gysylltu â’r adran, a gallwch ddefnyddio’r rhifau cyswllt hyn hefyd i archebu batris newydd i’ch teclyn clyw: 

Gwasanaeth awdioleg Glangwili: 01267 227449 

Gwasanaeth awdioleg Ysbyty’r Tywysog Philip: 01554 783188 

Gwasanaeth awdioleg Llwynhelyg: 01437 773379 

Gwasanaeth awdioleg Bronglais: 01970 635447 

Ebost: Audiology.hyweldda@wales.nhs.uk 

Rhannwch: