Rhagair gan Judith Hardisty

Rydym o’r farn bod rôl gofalwyr mor bwysig fel ei bod yn briodol cael aelod o’r bwrdd i ymgymryd â rôl Hyrwyddwr Gofalwyr.

Rwy’n falch iawn ac mae’n anrhydedd fel Is-gadeirydd y Bwrdd Iechyd fy mod wedi ymgymryd â rôl Hyrwyddwr Gofalwyr yn ffurfiol.

Byddaf yn parhau i weithio ar hyrwyddo ymwybyddiaeth o rôl gofalwyr ymhlith aelodau'r Bwrdd a chynnal proffil gofalwyr ar draws ein sefydliad cyfan. Byddaf hefyd yn gweithredu fel arweinydd ar gyfer cyfathrebu mewnol ac allanol ar bwnc gofalwyr ac yn gwrando ar ein staff sydd hefyd yn ofalwyr yn eu bywydau personol.

Rwy’n ei ystyried yn fraint bod yn Hyrwyddwr Gofalwyr, gan gynnal y momentwm wrth fodloni dyheadau Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles 2014, Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol a’r gwaith partneriaeth gyda’r tri Awdurdod Lleol a sefydliadau y trydydd sector.

Edrychaf ymlaen at weithio gydag eraill i arwain agenda gofalwyr ar gyfer y Bwrdd Iechyd a helpu i nodi a chefnogi gofalwyr sy'n cyfrannu cymaint i'n cymunedau ledled y rhanbarth.

Gobeithio y bydd y dudalen hon yn adnodd defnyddiol ac addysgiadol i chi.

Judith Hardisty
Is-gadeirydd a Hyrwyddwr Gofalwyr Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
Ebrill 2020

Rhannwch: