Pam mae angen cymorth ae ofalwyr?

Gofalwyr yw'r ffynhonnell fwyaf o ofal a chymorth ac mae er budd pawb eu bod yn cael eu cefnogi. Gall ymgymryd â rôl ofalu olygu wynebu tlodi, unigedd, rhwystredigaeth, afiechyd ac iselder. Mae llawer o Ofalwyr yn ildio incwm, rhagolygon cyflogaeth yn y dyfodol a hawliau pensiwn. Mae llawer o Ofalwyr hefyd yn gweithio y tu allan i'r cartref ac yn ceisio jyglo swyddi â'u cyfrifoldebau fel Gofalwyr. Mae mwyafrif y Gofalwyr yn cael trafferth ar eu pennau eu hunain ac nid ydynt yn ymwybodol bod help ar gael iddynt. Dywed gofalwyr fod mynediad at wybodaeth, cefnogaeth ariannol a seibiannau o ofalu yn hanfodol i'w helpu i reoli effaith gofalu ar eu bywydau.

Mae yna lawer o wahanol sefyllfaoedd gofalu. Gallai Gofalwr fod yn rhywun sy'n gofalu am blentyn ag anabledd neu'n gofalu am riant oedrannus, rhywun sy'n cefnogi partner gyda phroblem iechyd meddwl, er enghraifft. Er gwaethaf y gwahanol rolau gofalu hyn, mae pob Gofalwr yn rhannu rhai anghenion sylfaenol: Mae angen gwasanaethau arnynt hefyd i’w hadnabod fel unigolyn a’r anghenion sy'n newid trwy gydol eu taith ofalu.

Mae gofalwyr yn aml yn dioddef afiechyd oherwydd eu rôl ofalu. Er mwyn gofalu yn ddiogel a chynnal eu hiechyd a'u llesiant corfforol a meddyliol eu hunain, mae angen gwybodaeth, cefnogaeth, parch a chydnabyddiaeth ar ofalwyr gan y gweithwyr proffesiynol y maent mewn cysylltiad â hwy. Gall cefnogaeth well i'r unigolyn sy'n cael gofal wneud rôl y Gofalwr yn haws.

Mae angen cefnogaeth ar ofalwyr i allu jyglo eu rolau gwaith a gofalu neu ddychwelyd i'r gwaith os ydyn nhw wedi colli cyflogaeth oherwydd gofalu.

Ar ôl gofalu, efallai y bydd angen cefnogaeth ar ofalwyr i ailadeiladu bywyd eu hunain ac ailgysylltu ag addysg, gwaith neu fywyd cymdeithasol.

Gyda phoblogaeth sy'n heneiddio, bydd angen mwy o ofal gan ffrindiau a theulu ar bawb yng Nghymru yn y dyfodol.

Bydd hyn yn cyffwrdd â bywyd pawb ar ryw adeg. Mae cefnogaeth gofalwyr yn ymwneud â phawb.

Rhannwch: