Gwasnaethau Ffisiotherapi – Claf Allanol neu Cyhyrysgerbydol (MSK)

Physio picture

Bydd ein ffisiotherapyddion cyhyrysgerbydol (MSK) yn gweithio gyda chi er mwyn helpu i wella eich gallu i reoli cyflyrau poenus, gwella ar ôl anaf ac adfer yn dilyn llawdriniaeth. Rydym yn arbenigo mewn helpu pobl â chyflyrau sy'n effeithio ar feinwe cyhyrau, cymalau, nerfau, gewynnau, tendonau a strwythurau eraill y corff sy'n helpu gyda swyddogaeth ddyddiol.

Os ydych chi'n teimlo bod angen i chi weld ffisiotherapydd, gallwch chi gyfeirio'ch hun at y gwasanaeth gan ddefnyddio'r dolenni isod. Fel arall gallwch gael eich cyfeirio gan feddyg teulu, ymgynghorydd neu weithiwr gofal iechyd proffesiynol arall.

Rhannwch: