Pwyllgor Cynllunio Busnes a Sicrhau Perfformiad (BPPAC)

Pwrpas y Pwyllgor Sicrwydd Perfformiad a Chynllunio Busnes yw i roi sicrwydd i’r Bwrdd ar y canlynol:

  • Rhoi sicrwydd bod trefniadau mewn lle er sefydlu cylchred cynllunio cadarn yn unol â gofynion y Bwrdd Iechyd Prifysgol a Llywodraeth Cymru.
  • Goruchwylio datblygiad cynlluniau’r Bwrdd Iechyd i wella iechyd y boblogaeth leol a datblygu a darparu gwasanaethau safonol, diogel a chynaliadwy i gleifion, yn gyson â chyfeiriad strategol cyffredinol y Bwrdd ac unrhyw ofynion a safonau a osodwyd ar gyrff y Gwasanaeth Iechyd yng Nghymru, i’w cymeradwyo gan y Bwrdd.
  • Rhoi sicrwydd i’r Bwrdd bod cynlluniau’r Bwrdd Iechyd Prifysgol, lle bynnag fo’n bosibl, yn cyd-fynd â chynlluniau partneriaeth a ddatblygwyd gydag Awdurdodau Lleol, Prifysgolion, Grwpiau Cydweithredol, Cynghreiriau a phartneriaid allweddol eraill.
  • Rhoi sicrwydd i’r Bwrdd o ran gweithredu newid mawr.
  • Rhoi sicrwydd i’r Bwrdd ar berfformiad cyffredinol ac ar ddarparu yn erbyn cynlluniau ac amcanion y Bwrdd Iechyd, yn cynnwys cyflawni targedau Haen 1 a’r cyfanswm rheolaeth ariannol, gan roi rhybudd cynnar ar faterion perfformiad posibl a gwneud argymhellion ar gyfer gweithredu gwelliannau parhaus i berfformiad a sefyllfa ariannol y sefydliad ac, yn ôl yr angen, canolbwyntio’n fanwl ar faterion penodol lle y dengys dirywiad mewn perfformiad neu lle mae materion sy’n peri pryder.
  • Rhoi sicrwydd i’r Bwrdd bod trefniadau cadarn mewn lle ar gyfer cynllunio ariannol, perfformiad ariannol a rhag-weld ariannol.
  • Rhoi sicrwydd i’r Bwrdd bod y data a ddefnyddir i asesu perfformiad yn ddibynadwy ac o safon uchel a bod unrhyw faterion sy’n ymwneud â chywirdeb data yn cael sylw.
  • Rhoi sicrwydd i’r Bwrdd bod unrhyw risg mewn perthynas â chyllid, perfformiad, cynhyrchiant, mynediad at wasanaethau, arloesedd, gweithio mewn partneriaeth ac iechyd cyhoeddus (a llywodraethu gwybodaeth amgylcheddol, technoleg a rheoli gwybodaeth, iechyd, diogelwch personol a diogelwch eiddo a thân, ac ymyrraeth/tarfu ar wasanaeth/busnes trwy waith Is-bwyllgorau) yn cael eu rheoli’n effeithiol ar draws holl weithgareddau’r Bwrdd Iechyd (yn cynnwys gwasanaethau lletyol a thrwy bartneriaethau a Chyd-bwyllgorau, fel sy’n briodol).

Mae manylion swyddogaeth lawn y Pwyllgor Cynllunio Busnes i’w gweld yn y Cylch Gorchwyl (PDF, 460KB)

Cyrchwch papurau a dyddiadau y Pwyllgor Cynllunio Busnes yma

Rhannwch: