Neidio i'r prif gynnwy

Hysbysiad preifatrwydd atodol ar gyfer cleifion yn ystod y pandemig Covid-19

Mae’r hysbysiad hwn yn disgrifio sut y gallai Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda ddefnyddio eich gwybodaeth er mwyn eich gwarchod chi a gwarchod pobl eraill yn ystod y pandemig Covid-19. Mae’n ategu ein prif Hysbysiad Preifatrwydd Llawn (agor mewn dolen newydd).

Mae GIG Cymru yn wynebu pwysau sylweddol o ganlyniad i’r pandemig Covid-19, ac mae camau’n cael eu cymryd i reoli a lleihau’r graddau y mae’r feirws yn ymledu a’r effaith y mae’n ei chael. I wneud hynny, rydym yn gweithio’n agos gyda sefydliadau eraill ym maes iechyd a gofal er mwyn darparu’r gwasanaethau y mae eu hangen ar bobl mor gyflym ac mor hwylus ag sy’n bosibl. Yn ystod yr argyfwng presennol, mae’n bwysicach fyth bod gwybodaeth am iechyd a gofal yn cael ei rhannu ar draws sefydliadau perthnasol er mwyn iddynt allu cynnig cymorth gwell i chi yn ystod y pandemig.

Mae deddfau sy’n bodoli’n barod, sy’n caniatáu i wybodaeth bersonol gael ei defnyddio a’i rhannu’n briodol ac yn gyfreithlon yn ystod argyfwng iechyd cyhoeddus, yn cael eu defnyddio yn ystod y pandemig hwn. Mae prosesau diogelu data ar waith i’n galluogi i ddarparu’r wybodaeth gywir i’r sefydliadau cywir er mwyn sicrhau bod gwasanaethau priodol yn gallu cael eu rhoi ar waith wrth i’r pandemig ddatblygu. Byddwn yn sicrhau bod y mesurau diogelu priodol ar waith wrth ymdrin ag unrhyw wybodaeth sy’n cael ei chasglu, ei defnyddio neu’i rhannu a byddwn yn ymdrin â’r wybodaeth honno’n unol â mesurau rheoli llym sy’n bodloni gofynion deddfwriaeth diogelu data.

Gall y sefydliadau y gallem rannu eich gwybodaeth â nhw gynnwys sefydliadau GIG Cymru, Llywodraeth Cymru, gwasanaethau gofal cymdeithasol, awdurdodau lleol a sefydliadau yn y sector gwirfoddol a’r sector preifat sy’n darparu gwasanaethau hanfodol er mwyn cynorthwyo gwasanaethau iechyd a gofal. Er enghraifft, mae’n bosibl y bydd angen i ni roi gwybod i’r sefydliadau hynny os ydych ymhlith y sawl y bydd angen cymorth ychwanegol arnynt, e.e. os ydych yn perthyn i’r gr┼Áp o bobl y nodwyd eu bod yn fwy agored i niwed gan y feirws oherwydd bod ganddynt broblemau iechyd yn barod.

Hoffem eich sicrhau na fydd unrhyw wybodaeth sy’n rhan o’ch cofnod iechyd yn cael ei rhannu oni bai bod hynny’n gwbl angenrheidiol er mwyn rhoi’r gofal gorau i chi. Er enghraifft, mae’n bosibl y bydd angen i ni rannu eich gwybodaeth â meddygfeydd, ysbytai a fferyllfeydd cymunedol cyfagos er mwyn iddynt allu rhoi triniaeth i chi.

Mewn amgylchiadau lle byddwch yn dweud wrthym fod gennych symptomau Covid-19, mae’n bosibl y bydd angen i ni gasglu gwybodaeth benodol am eich iechyd. Os bydd gofyn i ni wneud hynny, ni fyddwn yn casglu mwy o wybodaeth nag y mae arnom ei hangen. Bydd yn ofynnol i ni rannu gwybodaeth gyfyngedig er mwyn diogelu iechyd y cyhoedd a monitro a rheoli’r pandemig.

Bydd unrhyw wybodaeth a gaiff ei defnyddio neu’i rhannu yn ystod y pandemig Covid-19 yn cael ei chyfyngu i gyfnod y pandemig. Dim ond oherwydd y pandemig Covid-19 presennol y mae’r camau sydyn hyn yn cael eu cymryd.

Sylwer: Gallai hefyd gymryd mwy o amser i ni ymateb i Geisiadau ynghylch Hawliau Unigolion tra byddwn yn canolbwyntio ar ymateb i’r pandemig. Os nad oes brys yn perthyn i’ch cais am wybodaeth, gofynnwn yn garedig i chi ystyried a fyddai modd i chi oedi cyn cyflwyno eich cais.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau pellach neu os hoffech gael mwy o wybodaeth, mae croeso i chi gysylltu â ni gan ddefnyddio’r manylion cyswllt canlynol:

Ebost: dpo.hdd@wales.nhs.uk

Rhif ffôn: 01970 635442

Ffôn symudol: 07790 890773

Post: Swyddog Diogelu Data, Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda, Ysbyty Cyffredinol Bronglais, Adeilad Delfryn, Aberystwyth, SY23 1ER

Mae’r ddolen gyswllt ganlynol yn darparu mwy o wybodaeth am Reoliadau’r Gwasanaeth Iechyd (Rheoli Gwybodaeth Cleifion) 2002 (agor mewn dolen newydd). Mae mwy o fanylion am Ddeddf Diogelu Data 2018 a Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data 2016 (agor mewn dolen newydd) i’w cael ar wefan Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth neu ewch i ganolfan wybodaeth Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth am ddiogelu data a’r coronafeirws (agor mewn dolen newydd). Gallem fod yn diwygio’r hysbysiad hwn unrhyw bryd, felly dylech droi ato’n aml.

Rhannwch: