Gynecoleg

Statws cyfredol ar 28 Awst 2020

Ar hyn o bryd, rydym yn cynnal gwasanaethau gynecoleg cyfyngedig ar bob un o’r pedwar safle yn y bwrdd iechyd. Mae capasiti’n llai oherwydd y rheoliadau ynghylch cadw pellter cymdeithasol er mwyn cynnal arfer diogel.  

Ar hyn o bryd, rydym yn gweithredu ac yn cynnal clinigau cleifion allanol ar gyfer cleifion sy’n achosion brys yn unig, gan gynnwys cleifion sy’n cael eu hystyried yn achosion brys ac yr amheuir bod canser arnynt.

Mae clinigau pesari (er mwyn rheoli teclyn i gynnal yr wterws neu’r bledren a’r rhefr) yn cael eu cynnal ar draws y bwrdd iechyd yn ogystal â gwasanaethau colosgopi y mae eu capasiti’n llai nag arfer.  

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi ailddechrau gwasanaethau sgrinio serfigol. 

Nid ydym yn cyflawni unrhyw waith gynecoleg arferol ar hyn o bryd, felly mae’r holl gleifion gynecoleg arferol sydd ar ein rhestrau aros yn cael eu gwirio er mwyn sicrhau eu bod ar y llwybr cywir ar gyfer eu hanghenion presennol. 

 

Cynlluniau ar gyfer y dyfodol

Os bydd capasiti’n caniatáu, ystyrir ailddechrau gweld cleifion gynecoleg arferol y bernir ei bod yn briodol iddynt gael triniaeth, ac ystyrir ailddechrau cynnal apwyntiadau cleifion allanol. 

Cynyddu capasiti ar gyfer cleifion allanol os ystyrir bod hynny’n briodol. 

Bydd clinigau ffrwythlondeb a chlinigau dilynol yn cael eu cynnal yn rhithwir drwy ymgyngoriadau trwy gyswllt fideo. 

Dilysu a blaenoriaethu’r holl gleifion arferol a’r holl gleifion a gaiff eu hystyried yn achosion brys sydd ar ein rhestr aros.

 

Sut mae cysylltu â ni

Dylech gyfeirio at eich llythyr at glaf i gael y manylion cyswllt, neu gysylltu â thîm y Gwasanaeth Cyngor a Chyswllt i Gleifion ar 0300 0200159 neu drwy ebost: hdhb.patientsupportservices@wales.nhs.uk 

Rhannwch: