Ymweld â chanolbarth / gorllewin Cymru?

Bydd ymwelwyr â Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro y tymor gwyliau hwn yn gwybod lle i droi os bydd arnynt angen help gan y GIG, diolch i ymgyrch newydd.

Gan fod yr haf ar ei ffordd, a'r boblogaeth yn chwyddo ledled canolbarth a gorllewin Cymru, mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yn cyfeirio pobl at y gwasanaethau GIG mwyaf priodol ar gyfer eu problem feddygol.

Mae posteri a thaflenni i'w gweld ledled y tair sir, yn enwedig yn y cyrchfannau twristiaeth mwyaf poblogaidd. Mae'r dyluniad 'arwyddbost' trawiadol yn cyfeirio pobl at fferyllwyr, deintyddion, optegwyr ac Unedau Mân Anafiadau, ac yn rhoi cyngor o ran pryd y mae'n briodol helpu eich hun, ffonio 111 neu fynd i Adran Damweiniau ac Achosion Brys.

Mae'r deunyddiau i'w gweld mewn atyniadau poblogaidd i ymwelwyr, gwersyllfeydd a darparwyr llety eraill, archfarchnadoedd, llyfrgelloedd a neuaddau pentref. Ledled Sir Gaerfyrddin a Sir Benfro gallant hefyd gael eu gweld mewn toiledau cyhoeddus sy'n eiddo i'r cyngor.

Dywedodd Jill Paterson, Cyfarwyddwr Gofal Sylfaenol, Cymunedol a Gofal Hirdymor: "Oherwydd harddwch arfordir a chefn gwlad canolbarth a gorllewin Cymru, mae nifer enfawr o ymwelwyr yn cael eu denu i'r ardal bob blwyddyn, yn enwedig yn ystod y prif dymor gwyliau. Mae hyn yn cael effaith ar nifer y bobl y gallai fod arnynt angen help gan y GIG, felly mae'n bwysig bod ymwelwyr yn ogystal â phobl leol yn gwybod lle y gallant fynd i ddod o hyd i'r gwasanaeth mwyaf priodol i fodloni eu hangen penodol.

"Rydym yn cynghori pobl i wneud defnydd llawn o wasanaethau fel Fferyllfeydd Cymunedol, Unedau Mân Anafiadau neu hunanofal gartref pan fydd hynny'n briodol, a fydd hefyd yn helpu i sicrhau bod gwasanaeth y Tu Allan i Oriau Meddygon Teulu a'r Adrannau Damweiniau ac Achosion Brys yn cael eu defnyddio ar gyfer gofal brys yn unig."

I gael rhestr lawn o'r gwasanaethau gofal iechyd agosaf, lle bynnag yr ydych yn Sir Gaerfyrddin, Ceredigion neu Sir Benfro, gallwch fynd i www.dewisdoethcymru.org.uk

Dywedodd Kevin Bird, o'r Greener Camping Club, sydd â gwersyllfeydd sy'n aelodau o'r Clwb ledled y tair sir: "Mae posteri a thaflenni'r GIG wedi cael eu croesawu gan berchnogion ein gwersyllfeydd, maent yn wych i'w gosod ar hysbysfyrddau neu mewn pecyn croeso.

"Mae sicrhau bod gan westeion mynediad hawdd i ofal iechyd, yn enwedig mewn argyfwng, pan fyddant ar wyliau i gyd yn rhan o gynnig gwasanaeth da."

Mae'r ymgyrch hefyd yn atgoffa pobl leol ac ymwelwyr i ffonio'r rhif 111 am ddim i gael cyngor o ran lle i fynd pan fydd y broblem yn un frys ond nid yn un sy'n peryglu bywyd. Gall unrhyw un ffonio'r gwasanaeth 24 awr o linell dir neu ffôn symudol.