Neidio i'r prif gynnwy

Strategaeth nodedig i'w thrafod gan y bwrdd

Bydd y penderfyniadau a wneir yr wythnos hon i gymeradwyo, ai peidio, strategaeth glinigol gyntaf Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda, yn llywio'r ffordd y bydd ein poblogaeth gyfan yn cadw'n iach ac yn cael gwasanaethau iechyd a gofal dros yr 20 mlynedd nesaf.

Bydd aelodau'r Bwrdd yn ystyried ac yn trafod y strategaeth – Canolbarth a Gorllewin Cymru Iachach – mewn cyfarfod i'w gynnal a'i ddarlledu'n fyw o Siambr Cyngor Sir Gaerfyrddin ddydd Iau am 9.30am.

Mae'r ddogfen yn pennu'r weledigaeth ar gyfer iechyd ein poblogaeth, sef creu Canolbarth a Gorllewin Cymru lle mae 'unigolion, cymunedau a'r amgylcheddau lle maent yn byw, yn gweithio ac yn chwarae yn ymaddasol, yn gysylltiedig, ac yn cefnogi ei gilydd', gan olygu bod pobl yn 'wydn ac yn fedrus, ac yn gallu byw bywydau llawen, iach a phwrpasol gydag ymdeimlad cryf o berthyn’, ac mae'n pennu'r nodau i wireddu hynny.

Os caiff ei chymeradwyo, bydd y strategaeth yn darparu'r blaenoriaethau a'r nodau cyffredin y mae eu hangen i ddatblygu cynlluniau gweithredu penodol ar gyfer darparu gwasanaethau iechyd a gofal yn y dyfodol, gan gynnwys ffocws llawer mwy nag erioed ar atal, ymyrraeth gynnar a gofal cymunedol. 

Mae'r rhain yn uchelgeisiau a rennir gan yr awdurdodau lleol yn Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro, y mae pob un ohonynt am gyflymu'r integreiddio rhwng iechyd a gofal cymdeithasol ar draws gwasanaethau cymunedol fel ein bod yn effeithio ar benderfynyddion ehangach iechyd pobl. 

Mae yna hefyd ymrwymiad i barhau i weithio gyda staff, cleifion, pobl yn ein cymunedau a'r rheiny sy'n darparu gwasanaethau iechyd, gofal a lles, neu sydd â diddordeb ynddynt. Gwyddom fod llawer o bobl yn awyddus i weld newid ond mae rhai pobl hefyd yn poeni am sut mae cynlluniau y dyfodol yn effeithio arnyn nhw. Mae hyn i gyd yn cael ei reoli gan yr egwyddor o sicrhau bod pob penderfyniad a cham gweithredu yn ddiogel, yn gynaliadwy, yn hygyrch ac yn garedig, gyda'n staff a'n cymunedau'n ein helpu i brofi bod yr egwyddorion hynny ar waith.

Mae'r ddogfen yn cynnwys rhai enghreifftiau cynnar o'r modd y bydd y bwrdd yn mynd ati i wireddu ei weledigaeth, yn ogystal â rhai llinellau amser eang.

Er enghraifft:

  • Er mwyn dangos sut beth y gallai gofal cymunedol fod i bobl leol, bydd gweithredwyr cynnar canolfannau iechyd a lles yn cael eu sefydlu yn Aberteifi, Llandysul, Llanbedr Pont Steffan, Llanelli a Doc Penfro. Ni fydd hyn yn atal gwaith i wella gofal cymunedol mewn ardaloedd eraill, na chwaith gynlluniau sydd eisoes yn mynd rhagddynt, er enghraifft Cylch Caron yn Nhregaron, a Cross Hands.
  • Bydd hwyluswyr gofal yn y gymuned yn helpu pobl i ddeall a defnyddio gwasanaethau cymunedol, a fydd yn cael eu datblygu o amgylch saith ardal integredig fel y gallant fod yn ymatebol i anghenion penodol eu poblogaethau (Gogledd a De Ceredigion, Gogledd a De Sir Benfro, Aman Gwendraeth, Taf, Tywi a Teifi). Bydd gwasanaethau cymunedol ac ysbyty yn cael eu hasesu ac ystyriaeth lawn yn cael ei rhoi i saith diwrnod yr wythnos, a hynny fel y gallwn ehangu gwasanaethau i sicrhau'r effaith fwyaf cadarnhaol i'r cleifion. 
  • Ni wnaeth argymhellion yr ymgynghoriad ym mis Medi unrhyw benderfyniad ynghylch a ddylid cau gwelyau yn ysbytai Dyffryn Aman a De Sir Benfro, felly bydd y bwrdd iechyd yn gweithio gyda'r cymunedau hyn, ac eraill, i archwilio gwahanol fathau o welyau - boed mewn ysbytai cymunedol presennol, yn y cartref neu mewn sefyllfa arall.
  • Bydd y gwaith i adeiladu ysbyty newydd yn ne ardal Hywel Dda ar gyfer gofal brys a gofal wedi'i gynllunio yn dechrau 'nawr. Bydd hyn yn cynnwys astudiaethau cwmpasu a dichonolrwydd ar gyfer safleoedd rhwng Arberth a Sanclêr. Mae'r ysbyty newydd yn hanfodol i gynlluniau'r bwrdd iechyd ar gyfer ad-drefnu ysbytai lleol, a phe na chyflawnid hynny am unrhyw reswm, byddai angen i'r bwrdd ailystyried y cynlluniau a mynd ati unwaith eto i ymgysylltu â'r cyhoedd. Rhagwelir y byddai'r ysbyty newydd yn weithredol erbyn 2027.
  • Amlinellir y mathau o wasanaethau y disgwylir iddynt gael eu cynnwys ym mhob un o ysbytai presennol y bwrdd iechyd (Bronglais, Glangwili, y Tywysog Philip, Llwynhelyg) yn y ddogfen ar dudalennau 35 i 37 https://bit.ly/2FP7dRB.

Meddai'r Cyfarwyddwr Meddygol, Dr Philip Kloer: “Dyma'r daith strategaeth glinigol gyntaf i glinigwyr ei chyflwyno gerbron Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda, ac os caiff ei chymeradwyo, bydd yn garreg filltir a fydd yn rhoi nod a sylfaen cyffredin i ni ddatblygu ein gwasanaethau ar gyfer ein poblogaeth. Rydym wedi diffinio'n fras y gwasanaethau y gall pobl ddisgwyl eu gweld yn ein rhwydwaith o ysbytai a gwasanaethau cymunedol, er y byddwn yn mynd ati 'nawr i ddechrau cyd-ddylunio'r holl lwybrau gofal gwahanol ar gyfer pobl â chyflyrau iechyd gwahanol."

Ychwanegodd Cyfarwyddwr Iechyd y Cyhoedd, Ros Jervis: “Rwyf wrth fy modd ein bod wedi gallu cyfuno ein gweledigaeth glinigol ar gyfer darparu gwasanaethau iechyd a gofal â mandad ac ymrwymiad clir o ran y ffordd y gallwn adeiladu ar y cryfderau a'r adnoddau sydd gennym eisoes ar waith yn ein cymunedau er mwyn galluogi pobl i fyw bywydau iach a llawen. Yn ogystal ag ymdrin ag ysbytai a'r hyn yr ydym yn ei wneud pan fo pobl yn sâl, mae'r strategaeth hefyd yn ymwneud â'r ffordd yr ydym yn ystyried y system gyfan, er mwyn ddefnyddio ein cryfderau cymunedol i ddiogelu a hybu iechyd a lles ac atal salwch, hyd yn oed pan fo pobl yn wynebu amgylchiadau anodd mewn bywyd”.

Os caiff y strategaeth ei chymeradwyo gan y bwrdd, caiff ei lansio'n gyhoeddus yn y Flwyddyn Newydd, gan gynnwys cyhoeddi fersiwn gryno a fersiynau amgen ar gyfer cyrraedd cynulleidfaoedd penodol. Bydd hyn yn cael ei gefnogi gan wybodaeth a chyfleoedd parhaus i ymgysylltu a siarad â'r bwrdd iechyd trwy ddigwyddiadau a chysylltiadau lleol. 

Yn y cyfamser, os hoffech lywio dyfodol iechyd a lles y boblogaeth neu'r gwaith o ddylunio gwasanaethau, gallwch ymuno â'r cynllun Siarad Iechyd Talking Health trwy fynd i www.siaradiechyd.wales.nhs.uk neu trwy ffonio 01554 899 056.

Os hoffech wylio cyfarfod y bwrdd iechyd, dilynwch y ddolen isod: https://carmarthenshire.public-i.tv/core/portal/home.