Neidio i'r prif gynnwy

Siarter hawliau i bobl ag anableddau dysgu wedi'i llofnodi

Gweithwyr a chleifion yn dathlu siarter

Mae aelodau bwrdd Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda wedi addo gwneud yr hyn a allant i sicrhau bod gan bobl ag anableddau dysgu yr un hawliau a dewisiadau â phawb arall.

Mae'r holl Swyddogion Gweithredol ac Aelodau Annibynnol wedi llofnodi Fy Siarter – siarter a ysgrifennwyd gan bobl ag anableddau dysgu yng ngorllewin Cymru, o'r enw'r Tîm Perffaith, sy'n nodi'r hyn y maent yn ei ddisgwyl ac am ei gael mewn bywyd.

Trwy lofnodi, mae pobl yn mynegi eu cytundeb a hefyd yn addo gwneud yr hyn a allant i wneud y siarter yn realiti yn y gwaith, gyda theulu a ffrindiau, ac yn eu cymunedau.

Wrth siarad yng nghyfarfod y bwrdd iechyd cyhoeddus, eglurodd James Dash, o Arberth, a Chadeirydd y Tîm Perffaith: “Rydym yn falch iawn bod y bwrdd iechyd yn ymrwymo i'n siarter, sy'n cynrychioli'r boblogaeth anableddau dysgu ehangach. Rydym am gael yr un pethau â phawb arall. Rydyn am gael mwy o gyfleoedd mewn bywyd, mwy o ddewis, yn ogystal â chael pobl yn gwrando arnom ac yn ein trin fel oedolion. Ein cam nesaf fydd archwilio'r newidiadau sy'n cael eu rhoi ar waith.”

Mae’r Siarter wedi’i lansio’n ffurfiol heddiw (Awst 13) yn Sioe Sir Benfro gan y Dirprwy Weinidog dros Iechyd a Gofal Cymdeithasol, yr AC Julie Morgan.

Fe'i hariennir gan Gronfa Gofal Integredig Llywodraeth Cymru sy'n galluogi gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol i weithio gyda'i gilydd i gefnogi amrywiaeth o bobl, gan gynnwys y rhai sy'n byw gydag anabledd dysgu. Wedi'i ddarparu gan y Tîm Perffaith sy'n gweithio ar y cyd â Phobl yn Gyntaf Sir Gaerfyrddin a Sir Benfro, mae hefyd yn cefnogi'r gwaith o gyflawni'r nodau yn y ddogfen Cymru Iachach – cynllun Llywodraeth Cymru ar gyfer iechyd a gofal cymdeithasol.

Yn lleol, fe’i cefnogir gan y Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol, Partneriaeth Gofal Gorllewin Cymru, yn ogystal â chynghorau sir yn Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro, y bwrdd iechyd a Choleg Sir Benfro.

Mae'r Tîm Perffaith wedi cyrraedd rhestr fer Gwobrau'r GIG 2019 yn gydnabyddiaeth o rymuso pobl.

Dywedodd Joe Teape, Dirprwy Brif Weithredwr a Chyfarwyddwr Gweithrediadau Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda: “Mae’n fraint cael gweithio gydag aelodau'r Tîm Perffaith, a chredaf eu bod wedi gwneud gwaith anhygoel o fynegi’n glir iawn yr hyn y maent ei eisiau ac y dylent ei ddisgwyl o fywyd. Rydym wedi llofnodi'r Siarter heddiw, a byddwn 'nawr yn unigol ac ar y cyd yn ceisio mynd ati i gyflawni'r disgwyliadau hyn ar gyfer y gymuned anableddau dysgu.”

Mae fideo yn manylu ar y siarter ac yn cynnwys rhai o straeon pobl ag anableddau dysgu yng ngorllewin Cymru ar gael yn www.pembrokeshirepeople1st.org.uk ac os oes gennych ddiddordeb mewn llofnodi'r Siarter neu gael copi caled, cysylltwch â ldcharterwestwales@gmail.com. Gallwch ymuno â'r sgwrs ar y cyfryngau cymdeithasol trwy ddefnyddio'r hashnod #CefnogwchYSiarter.