Neidio i'r prif gynnwy

Datganiad ar ddiwedd y Meddygfa Mariners

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda wedi cadarnhau y bydd Meddygfa Meddyygfa yn cau ei meddygfa cangen sef Meddygfa Mariners, o 31 Rhagfyr 2019 oherwydd yr angen i ddwyn gwasanaethau ynghyd ar gyfer y boblogaeth gyfan, a hynny ym Meddygfa Minafon a Meddygfa Trimsaran.

Dros y pedair mlynedd ddiwethaf, aeth y Bwrdd Iechyd ati i geisio barn cleifion, y Cyngor Iechyd Cymuned a rhanddeiliaid eraill ar y cau arfaethedig, a chynnal digwyddiad galw-heibio yng Nglan-y-fferi lle death nifer gref o gleifion i sôn am effeithiau posibl cau, gan gynnwys pryderon ynghylch teithio a thrafnidiaeth a mynediad at apwyntiadau Meddyg Teulu. Mae’r Bwrdd Iechyd wedi ysgrifennu at bob claf yr effeithir arno i egluro’r penderfyniad a’u diweddaru ynghylch datblygiadau pellach.

Meddai Jill Paterson, Cyfarwyddwr Gofal Sylfaenol Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda: “Fel Bwrdd Iechyd, rydym yn cydnabod bod y penderfyniad i gau Meddygfa Mariners yn siom mawr i nifer o gleifion. Yn anffodus, does dim gwasanaeth Meddyg Teulu wedi bod yn y feddygfa gangen hon ers 2016 â chleifion yn teithio i Feddygfa Minafon gerllaw yng Ngydweli ar gyfer apwyntiadau Meddyg Teulu a chlinigau clefydau cronig dan arweiniad nyrsys.

“Yn dilyn adolygiad o sut mae gwasanaethau’n cael eu defnyddio gan gleifion yn y feddygfa, mae gwasanaethau Meddygfa Mariners yn cael eu symud i Feddygfeydd Minafon a Thrimsaran fel eu bod yn eistedd o fewn y timau aml-ddisgyblaethol dan arweiniad Meddygon Teulu er mwyn sicrhau bod cleifion yn gweld y gweithiwr proffesiynol mwyaf priodol ar gyfer eu hanghenion, megis Fferyllydd neu Ffisiotherapydd. Rydym wedi gwrando ar bryderon cleifion ynghylch y gwasanaethau yng Nglan-y-fferi ac yn gweithio gyda Grŵp Menter Gymdeithasol Glan-y-fferi i barhau â’r clinigau fflebotomi wythnosol yng Nghalon-y-Fferi a bydd Rhagnodydd Cymdeithasol yn cynnal clinigau rheolaidd, hefyd yng Nghalon-y-Fferi.

“Hoffem ddiolch i bob claf a rhanddeiliad lleol wnaeth ymgysylltu yn yr ymarfer hwn a rhannu eu barn, yn cynnwys trwy ddeiseb ar-lein. Daeth sawl mater heriol i’r amlwg o hyn a bydd y Bwrdd Iechyd yn parhau i weithio mewn modd cadarnhaol a rhagweithiol â’r gymuned i nodi cyfleoedd a’u cefnogi i ddarparu gwasanaethau’n lleol o Feddygfa Minafon a’r Fferyllfa Gymunedol leol.”

Gall cleifion sy’n dymuno siarad â rhywun am unrhyw bryderon sydd ganddynt wneud hynny trwy gysylltu ar 0300 0200 159.