Neidio i'r prif gynnwy

Bwletin - Rhifyn 19 - Cyhoeddwyd 19 Mai 2021

Diweddariad brechiadau - rhifyn 19

Croeso i bedwaredd rhifyn ar bymtheg o fwletin Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda ar y brechlyn.

Bydd y diweddariad wythnosol hwn yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf mewn perthynas â chynnydd y Rhaglen Brechu Torfol COVID-19 ar draws Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro.

Diolch i ymdrechion anhygoel apwyntiadau gofal sylfaenol a brechu torfol, gallwn nawr ddweud y dylai pawb 25 oed a hŷn fod wedi derbyn eu llythyr apwyntiad. Os ydych chi'n 25 oed neu'n hŷn ac nad ydych wedi derbyn apwyntiad, neu os ydych wedi newid eich meddwl ynglŷn â derbyn y brechlyn, gofynnwch am un cyn gynted â phosibl trwy lenwi'r ffurflen gais ar-lein hon (agor mewn dolen newydd).

Defnyddio'r ffurflen ar-lein yw'r ffordd hawsaf i dîm archebu'r bwrdd iechyd dderbyn yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnynt i drefnu apwyntiad. Os na allwch lenwi'r ffurflen ar-lein, gallwch hefyd drefnu eich apwyntiad brechlyn cyntaf trwy ffonio 0300 303 8322 neu e-bostio'ch enw, eich dyddiad geni, y ganolfan frechu dorfol agosaf a rhif ffôn cyswllt i COVIDenquiries.hdd@wales.nhs.uk

 

Diolch i’n meddygfeydd teulu

Mae'r bwrdd iechyd yn falch iawn o’r ymrwymiad a'r egni a ddangosir gan feddygfeydd teulu wrth iddynt gymryd rhan yn rhaglen brechu torfol COVID-19.

Ymunodd pob un o'r 48 meddygfa ledled Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro i gyflawni'r rhaglen, gan ymrwymo i gyflwyno'r rhaglen i rai grwpiau blaenoriaeth JCVI.

O'r holl ddosau a roddwyd hyd yn hyn, mae 51% (186,735 dos) wedi'u rhoi gan feddygfeydd teulu. Mae meddygfeydd bellach ar eu ffordd i gyflawni'r dasg o gynnig ail ddos ​​i bob claf sydd wedi cael brechlyn cyntaf ac maent eisoes wedi rhoi 70,571 ar adeg cyhoeddi’r rhifyn hwn.

Dywedodd Dr Sion James, Dirprwy Gyfarwyddwr Meddygol Gofal Sylfaenol "O gael y profiad o redeg y rhaglen frechu yn fy mhractis fy hun, rwy'n gwybod pa mor heriol a gwerth chweil yw hi i fod yn rhan o'r rhaglen hon. Mae'n dyst i ymrwymiad ein meddygfeydd o gyflawni y gofal gorau posibl i gleifion eu bod wedi parhau i weithio gyda ni trwy gydol y rhaglen.

Dywedodd Jill Paterson, Cyfarwyddwr Gofal Sylfaenol, Gwasanaethau Cymunedol a Gofal Hirdymor "Rwy'n falch o'r ymrwymiad a ddangoswyd gan ein holl meddygfeydd a’r gwaith rhagorol y maent wedi'i wneud wrth helpu'r Bwrdd Iechyd i gyflawni'r rhaglen hon. Trwy gydol y pandemig nid yw'r ymrwymiad i gynnal darpariaeth gwasanaethau meddygol cyffredinol i'w cleifion wedi ildio, er bod staff dan bwysau ac yn teimlo'n flinedig. Mae cyflwyno'r rhaglen frechu wedi bod yn ymdrech system gyfan i amddiffyn ein cleifion. "

 

Pam mae brechu yn bwysig i'n poblogaeth iau?

Y brechiad COVID-19 yw un o'n dulliau pwysicaf i helpu i leihau lledaeniad y feirws. Mae'r brechlynnau'n ddiogel ac yn effeithiol ac yn cynnig amddiffyniad i unigolyn rhag COVID-19. Bydd hefyd yn cynnig mwy o amddiffyniad i'n teuluoedd, ein ffrindiau a'n cymunedau.

Mae tri brechlyn COVID-19 ar gael ar hyn o bryd – Pfizer-BioNTech, Prifysgol Rhydychen-AstraZeneca a Moderna.

Bydd brechu'r boblogaeth ac annog pobl i fanteisio ar y cyfle yn:

  • diogelu pobl rhag COVID-19 gan gynnwys y rhai sydd fwyaf agored i niwed
  • ein galluogi i godi cyfyngiadau maes o law
  • ein helpu i ddychwelyd i fywyd mwy normal

Nid yw cael eich brechu yn orfodol ac rydym yn deall y bydd pobl am gael gwybodaeth am ddiogelwch. Gofynnwn i bobl addysgu eu hunain gyda gwybodaeth ffeithiol a dibynadwy cyn gwneud penderfyniad.

Mae'r wybodaeth ddiweddaraf am frechu rhag COVID-19 ar gael ar wefan Iechyd Cyhoeddus Cymru (agor mewn dolen newydd)

 

Sut i gysylltu â ni os nad ydych wedi cael gwahoddiad:

Ar hyn o bryd, nid yw'r JCVI yn cynghori brechu plant sy'n gysylltiadau cartref. Ar hyn o bryd, nid ydynt chwaith yn cynghori brechu cysylltiadau cartref plant imiwnoataliedig.

Peidiwch cysylltu â’r bwrdd iechyd os ydych yn grŵp 10 a rhwng 18 a 24 oed i holi am apwyntiad brechu ar hyn o bryd. Cysylltir â chi pan fydd eich tro chi.

Grŵp Blaenoriaeth

Nifer â frechwyd gyda'r dôs gyntaf

Canran derbyn dôs gyntaf

Nifer â frechwyd gyda'r ail dôs

Canran derbyn yr ail dôs

P1.1 Preswylwyr cartrefi gofal sy'n oedolion hŷn

2,489 96.5% 2,099 81.3%

P1.2 - Gweithwyr cartrefi gofal

3,440 98.5% 3,014 86.3%

P2.1 - Pob un 80 oed a hŷn

22,820 99.9% 21,330 93.3%

P2.2 a 2.3 - Gweithwyr iechyd a gofal cymdeithasol

25,557 100.0% 21,898 85.7%

P3 - Pob un 75 oed a hŷn

18,632 95.5% 17,767 91.0%

P4.1 - Pob un 70 oed a hŷn 

25,001 95.1% 23,678 90.0%

P4.2 - Unigolion eithriadol o agored i niwed yn glinigol

8,657 87.4% 7,687 77.6%

P5 – Pob un 65 oed a hŷn

21,615 90.5% 14,900 62.4%

P6 - pob unigolyn rhwng 16 a 64 oed â chyflyrau iechyd sylfaenol sy'n eu rhoi mewn mwy o berygl o glefyd difrifol a marwolaeth (grwpiau mewn risg) a gofalwyr di-dâl

37,743 84.6% 4,113 9.2%

P7 - Pob un 60 oed a hŷn

13,330 68.5% 593 3.0%

P8 - Pob un 55 oed a hŷn

14,708 79.1% 512 2.8%

P9 - Pob un 50 oed a hŷn

14,336 88.2% 522 3.2%

P10 - Grwpiau blaenoriaeth eraill neu heb eu dyrannu

37,505 24.3% 1,217 0.8%
Cyfanswm: 245,834 63.5% 119,330 30.8%

Cyfanswm brechiadau fesul sir - rhifyn 19

Peidiwch â chysylltu â’ch meddygfa, eich fferyllfa na’r bwrdd iechyd i gael gwybod pryd fyddwch yn cael eich brechu
wythnos hon, mae gwasanaethau iechyd wedi cael eu boddi gan alwadau a negeseuon ebost gan y cyhoedd yn ymholi am y brechlyn.  Rydym yn deall bod pobl yn bryderus ac eisiau gwybod pryd y gallant gael y brechlyn. Peidiwch â chysylltu â'ch meddyg teulu, fferyllfa neu fwrdd iechyd; cysylltir â chi pan fydd eich tro chi. Gwahoddir pobl i gael y brechlyn yn nhrefn blaenoriaeth, felly byddwch yn amyneddgar.

Rhannwch: