Ydych chi'n ofalwr?

Gofalwr yw unrhyw un, gan gynnwys plant ac oedolion sy'n edrych ar ôl teulu; partneriaid neu gyfeillion sydd angen cymorth gan eu bod yn sâl, yn fregus neu'n anabl. Maent yn darparu gofal yn ddi-dâl.

Rydym gyda'n partneriaid awdurdod lleol yn comisiynu Gwasanaethau Gwybodaeth a Chyngor Gofalwyr ym mhob sir a all ddarparu mynediad at gefnogaeth mewn sawl pwnc. I gysylltu â'ch Gwasanaeth Gwybodaeth Gofalwyr lleol gweler y dolenni canlynol:

Gwasanaeth Gofalwyr Sir Gâr

Gwasanaeth Gofalwyr Ceredigion

Gwasanaeth Gwybodaeth a Chymorth i Ofalwyr Sir Benfro

Mae manylion am gymorth i Ofalwyr ifanc ar gael drwy'r dolenni canlynol:

Canllawiau Coronavirus (Covid-19) ar gyfer gofalwyr.

Llywodraeth Cymru - Canllawiau ar gyfer gofalwyr di dal coronafeirws (COVID 19)

https://llyw.cymru/canllawiau-ar-gyfer-gofalwyr-di-dal-coronafeirws-covid-19-html

Mae gan Carers UK dudalen ar eu gwefan, sy'n cael ei diweddaru'n rheolaidd gyda gwybodaeth allweddol gan gynnwys dolenni i ganllawiau cyfredol y llywodraeth:

Yn ogystal i atebion i rai cwestiynau cyffredin gan ofalwyr:

Mae yna hefyd dudalen ar edrych ar ôl eich llesiant meddyliol:

Sut y gall Gofalwyr di-dâl gael y gorau gan eu tîm fferylliaeth yn ystod COVID-19
Mae'r Carers Trust wedi datblygu canllaw ar sut y gall Gofalwyr di-dâl gael y gorau gan eu tîm fferylliaeth yn ystod COVID-19. Mae cyfres o adnoddau i wella mynediad at feddyginiaethau ac adnabod gofalwyr mewn amgylcheddau fferylliaeth a manwerthu.

Rhannwch: