Neidio i'r prif gynnwy

Ailddechrau gwasanaethau

DIWEDDARIAD 7 Ionawr 2022 
Mae gwasanaethau iechyd a gofal ledled Gorllewin Cymru yn ymateb i effeithiau'r amrywiad Omicron o COVID-19 er mwyn darparu gofal brys a gofal mewn argyfwng i gleifion yn y ffordd fwyaf diogel posib yn ystod yr wythnosau nesaf.

Mae camau'n cael eu cymryd mewn ffordd gynlluniedig oherwydd y galw mawr rydyn ni'n ei weld am ofal nad yw ar gyfer COVID yn ystod yr adeg hon o'r flwyddyn, ynghyd â niferoedd uchel o COVID-19 yn ein hardal, fel gweddill y DU.

Darllenwch y datganiad i'r wasg Bwrdd Iechyd yn cymryd camau i amddiffyn darpariaeth iechyd a gofal ar gyfer y rhai difrifol wael [agor mewn dolen newydd] gael y wybodaeth ddiweddaraf.   

Yn ystod y pandemig COVID-19 rydym wedi parhau i ddarparu gofal a thriniaethau brys i’n cleifion, er bod llawer o’n hapwyntiadau a’n triniaethau mwy arferol wedi cael eu gohirio.

Wrth i ni weld llai o achosion o COVID-19 yn ein hysbytai rydym yn bwriadu mynd ati’n araf i ailddechrau llawer o’r gwasanaethau a gafodd eu hatal, ond mae’r ffordd y mae’r gwasanaethau hynny’n cael eu darparu’n awr wedi newid er mwyn cydymffurfio â mesurau cadw pellter cymdeithasol.

Yn yr un modd â sefydliadau eraill y GIG, byddwn yn trefnu triniaethau cleifion yn nhrefn eu blaenoriaeth o safbwynt clinigol. Fodd bynnag, bydd angen i gleifion fod yn barod i aros yn hirach nag y byddent wedi aros cyn y pandemig COVID-19.

Sylwer – os byddwch yn cael llawdriniaeth (wedi’i chynllunio) a drefnwyd ymlaen llaw yn un o’n hysbytai, byddwch yn cael prawf COVID-19 a bydd gofyn wedyn i chi hunanynysu nes y byddwch yn cael eich derbyn i’r ysbyty.

Dylech gysylltu â’ch meddyg teulu os yw eich cyflwr clinigol wedi newid o gwbl. Os oes gennych unrhyw gwestiynau eraill, dylech ddefnyddio’r wybodaeth a ddarparwyd yn llythyr(au) eich apwyntiad i gysylltu â’r gwasanaeth perthnasol. Os nad yw’r wybodaeth honno gennych, dylech gysylltu â’r Gwasanaeth Cymorth i Gleifion (agor mewn dolen newydd) a fydd yn gallu eich helpu.

Cliciwch yma am rhagor o wybodaeth am ailgychwyn ein gwasanaethau ysbyty lle mae gennym ystod o gwestiynau cyffredin (agor mewn dolen newydd).

Cliciwch ar un o’r gwasanaethau isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf:

Rhannwch: