Gwasanaethau i Blant - Pwy yw pwy

Byddwch yn dod ar draws llawer o staff gwahanol yn ystod eich ymweliad â'r ysbyty. Gellir adnabod yr holl staff yn ôl eu gwisg fel rhan o'r polisi 'Gwisg Cymru Gyfan'.

Mae'r siart a ganlyn yn esbonio pwy yw pwy. Gall nyrsys sy'n gweithio mewn unedau pediatreg hefyd wisgo'r tabard lliwgar dros y wisg.

 • Gwisg las y llynges - chwaer, nyrs wefr neu fydwraig
 • Gwisg las frenhinol - nyrs glinigol arbenigol
 • Gwisg las ysbyty - nyrs gofrestredig
 • Gwisg las postmon - bydwraig gofrestredig
 • Gwisg werdd dywyll - gweithiwr cymorth gofal iechyd
 • Gwisg Aqua - nyrs feithrin

Dyma iwnifforms eraill a byddwch yn debygol y weld ar y ward:

Crysau polo porffor -  Dyma'r Arbenigwyr Chwarae

Iwnifform marwn - Staff Gwasanaethau Gwesty

Crys polo glas - Dyma ein Porthorion

Ein harbenigwyr chwarae

Rydym yn defnyddio ein dealltwriaeth o ddatblygiad plant a gweithgareddau chwarae therapiwtig i helpu'ch plentyn i ymdopi ag unrhyw boen, pryder neu ofn a all ddigwydd yn ystod eu hamser yn yr ysbyty. Defnyddir chwarae i baratoi eich plentyn ar gyfer triniaeth, mae'n helpu i dynnu sylw yn ystod triniaeth, ac mae hefyd yn eu helpu i ddeall y profiad sydd ar ddod neu yn y gorffennol.
 
Rydym yn cynnig ystod o arbenigedd wrth eich helpu chi a'ch plentyn i ymdopi cystal â phosibl gyda salwch a thriniaeth, gan weithio gyda thimau eraill yn y Gwasanaethau Plant.

Yn yr achosion hyn, mae'r defnydd o chwarae yn gallu:

 • Creu amgylchedd lle mae straen a gofid yn cael eu lleihau
 • Helpu plant adennill hyder a hunan-barch
 • Paratoi ac yn galluogi plant i ddeall triniaeth, salwch ac yr ysbyty ei hun - gan gynnwys brodyr ymweld bryderus a chwiorydd .
 • Codi ymdopi dulliau rhwng plant , eu rhieni a'r staff yn ystod gweithdrefnau meddygol
 • Cyfrannu tuag at asesiad a diagnosis
 • Cyflymi adferiad y plentyn ac er mwyn dychwelyd at eu gweithgareddau arferol.

Sut gall Arbenigwr Chwarae helpu eich plentyn?

Mae'r Arbenigwr Chwarae  yn cynnig cefnogaeth ar gyfer babanod, plant a rhai yn eu harddegau yn yr ysbyty a'r gymuned ehangach , gan gynnwys:

 • Cyfle i ymweld a’r ysbyty, uned plant a man chwarae cyn cael eu derbyn.
 • Cyngor a chefnogaeth ar sut i baratoi eich plentyn ar gyfer eu hymweliad ysbyty
 • teganau a gemau cyfarwydd i helpu eich plentyn deimlo'n gartrefol
 • Therapi i dynnu sylw a ddefnyddio chwarae i helpu chi a'ch plentyn ymdopi'n well yn ystod triniaeth
 • Chwarae Therapiwtig i helpu eich plentyn i ymdopi â'u teimladau, emosiynau a straen
 • Darparu esboniadau s sut i pharatoi ar gyfer y gweithdrefnau canlynol: mynd i'r theatr, sganiau MRI, sganiau CT, cael gwaed, cael cast plaster ac amrywiaeth o thriniaeth feddygol arall.
 • Cyngor a chefnogaeth ar gyfer brodyr a chwiorydd eich plentyn
 • Paratoadau Chwarae Meddygol i'ch helpu chi a'ch plentyn i ddeall eu salwch a'u triniaeth
 • Cyngor ar fynd adref a setlo yn ôl i'r feithrinfa / ysgol
Rhannwch: