Neidio i'r prif gynnwy

Hysbysiad preifatrwydd llawn

Rydym yn casglu, yn prosesu ac yn cadw data personol amdanoch er mwyn:

 • darparu gwasanaethau sy’n gysylltiedig â pharhad gofal iechyd ein dinasyddion, sy’n cynnwys asesu, diagnosio a thrin salwch corfforol a salwch meddwl
 • monitro’r modd yr ydym yn darparu ein gwasanaethau i chi, a chael adborth ynghylch hynny, er mwyn nodi meysydd ar gyfer gwella
 • cyflawni rhwymedigaethau o ran cyflwyno adroddiadau i gyrff rheoleiddio, megis Llywodraeth Cymru a GIG Cymru/Lloegr
 • cyflawni gwaith ymchwil a gwaith sy’n ymwneud ag ystadegau.

Rydym yn prosesu eich data dan un neu fwy o’r seiliau cyfreithlon canlynol:

 • rydych wedi rhoi caniatâd penodol i ni wneud hynny
 • mae gwneud hynny’n angenrheidiol er mwyn cyflawni contract
 • mae rhwymedigaeth gyfreithiol arnom i brosesu eich data’n unol â:
  • Deddf y Gwasanaeth Iechyd Gwladol 1977 a Deddf (Cymru) 2006
  • Deddf Cofnodion Cyhoeddus 1958
  • Deddf Mynediad at Gofnodion Iechyd 1990
  • Deddf Iechyd a Gofal Cymdeithasol 2012
  • Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014
  • Deddf Iechyd Meddwl 2007 a Deddf Galluedd Meddyliol 2005
 • rhaid prosesu’r data er mwyn gwarchod buddiannau hanfodol i fywyd y sawl sy’n destun y data, neu berson arall
 • rhaid prosesu’r data er mwyn darparu triniaeth gofal iechyd neu reoli gwasanaethau a systemau gofal iechyd
 • rhaid prosesu’r data am resymau’n ymwneud â budd cyhoeddus sylweddol ym maes iechyd cyhoeddus
 • rhaid prosesu’r data er mwyn cadarnhau neu gyflwyno hawliadau cyfreithiol neu’n hamddiffyn rhag hawliadau o’r fath. Os ydym wedi defnyddio caniatâd fel y sail gyfreithiol dros brosesu eich gwybodaeth, mae gennych yr hawl i dynnu eich caniatâd yn ôl unrhyw bryd.
Rhannwch: